Disiplin cezasına eski memuriyet mahallinde mi dava açılır?

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 33/3 maddesinde, "Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, memurların geçici görevli oldukları yerlerde işlediği suçlardan dolayı verilen disiplin cezalarına karşı iptal davalarının gecici görevli bulunduğu yer mahkemesinde değil asıl kadrosunun bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerektiğine hükmedilmiştir.
 

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2022/1370 E.  ,  2022/1742 K.

Sahte "SGK borcu yoktur" belgesi verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçu mudur? Sahte "SGK borcu yoktur" belgesi verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçu mudur?

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2022/1370
Karar No : 2022/1742

YETKİLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ KARARI

Sivas İl Göç İdaresi Müdürlüğünde geçici görevli olarak görev yapan davacı … tarafından, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde geçici görev yaptığı dönemde hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde "Uyarma" cezası ile tecziyesine ilişkin … günlü, … sayılı işlemin iptali istemiyle Kayseri Valiliğine karşı açılan davada; Hatay 1. İdare Mahkemesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 33/3. maddesi uyarınca davanın görüm ve çözümünde davacının davanın açıldığı tarih itibarıyla görev yaptığı yer olan Sivas İdare Mahkemesinin yetkili olduğu yolunda verilen 16/02/2022 günlü, E:2021/1785, K:2022/172 sayılı karar ile, Sivas İdare Mahkemesince, asıl kadrosu Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğünde olan ve geçici görevlendirme yoluyla Sivas İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde çalışan davacının, "Uyarma" disiplin cezası ile tecziyesine ilişkin işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın görüm ve çözümünde 2577 sayılı Kanun'un 33/3. maddesi uyarınca, davacının asıl kadrosunun bulunduğu yer Mahkemesi olan Hatay İdare Mahkemesinin yetkili olduğu yolunda verilen 23/03/2022 günlü, E:2022/311, K:2022/218 sayılı karar üzerine ortaya çıkan yetki uyuşmazlığına ilişkin dosya, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 43. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca incelenerek gereği düşünüldü:


2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 33/3 maddesinde, "Kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile ilerleme, yükselme, sicil, intibak ve diğer özlük ve parasal hakları ve mahalli idarelerin organları ile bu organların üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmalarıyla ilgili davalarda yetkili mahkeme ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir." hükmü yer almaktadır.


Dosyanın incelenmesinden, asıl kadrosu Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğünde olan ve geçici görevlendirme yoluyla Sivas İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde çalışan davacının, "uyarma" disiplin cezası ile tecziyesine ilişkin işlemden kaynaklandığı anlaşılan uyuşmazlığın, görüm ve çözümünde 2577 sayılı Kanun'un 33/3. maddesi uyarınca, davacının asıl kadrosunun bulunduğu yer mahkemesi olan Hatay İdare Mahkemesinin yetkili olduğu sonucuna varılmıştır.


Açıklanan nedenlerle, dava dosyasının, davanın görüm ve çözümünde yetkili olduğu belirlenen Hatay İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın Sivas İdare Mahkemesine ve taraflara bildirilmesine, 13/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.