Danıştaydan sağlık raporunu telefonla bildiren memur hakkında önemli karar

Danıştaydan sağlık raporunu telefonla bildiren memur hakkında önemli karar

Danıştaydan sağlık raporunu telefonla bildiren memur hakkında önemli karar

Danıştaydan sağlık raporunu telefonla bildiren memur hakkında önemli karar

Danıştaydan sağlık raporunu telefonla bildiren memur hakkında önemli karar

Danıştaydan sağlık raporunu telefonla bildiren memur hakkında önemli karar

Rahatsızlığı nedeniyle göreve gelmeyen personelin, bu durumu Hastane Müdür Yardımcısına sözlü olarak bildirdiği, bu bildirimde ilgili yöneticiye doktora dahi gidemeyecek kadar rahatsız olduğunu ilettiği, izin almak amacıyla görüştüğü başka bir personele de rahatsızlığı nedeniyle izin almak amacıyla kuruma gelemediğini söylediği, bu anlatımların ilgilinin iletişim kurduğu personel tarafından da doğrulandığı, dolayısıyla personelin göreve gelmemesinin sağlık durumundan kaynaklandığı ve bu durumun idarenin bilgisi dahilinde olduğu anlaşıldığından, kişinin fiilinin, mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varıldığından dava konusu işlemde bu nedenle hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2018/1821
Karar No: 2023/1239

İSTEMİN KONUSU:
. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:


Dava konusu istem:
. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmetli kadrosunda görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine kara verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
. İdare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararla; davacının işe gelmediği 11/03/2016 Cuma günü ile 22/03/2016 Salı günü arasında (12) günlük sürenin bulunduğu; fakat bu sürenin dört gününün resmi tatil olan ve davacının herhangi bir resmi görevinin olmadığı hafta sonu tatillerine denk geldiği, (8) günün ise çalışma gününe rastladığından davacının toplam (8) gün işe gelmediği dikkate alınarak, anılan fiille ilgili olan mevzuat hükmünün gerektirdiği yaptırım uygulanması gerekirken kesintisiz devamsızlık süresi 10 günü bulmayan davacının görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:


. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; 657 sayılı Kanunun 94.maddesinde yer alan, "görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde'' ifadesinden anlaşılacağı üzere, sürenin hesabında hafta sonu tatillerinin dikkate alınmaması halinde kesintisiz olarak 10 gün göreve gelmeme durumunun fiilen mümkün olmayacağı, bu nedenle sürenin hesabında hafta sonu tatillerinin de dikkate alınacağı açık olup, istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararının gerekçesinde yasal isabet bulunmadığı; dava dosyasında mevcut olan soruşturma raporu eki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının soruşturma sırasında verdiği ifadede, rahatsızlığı nedeniyle göreve gelemediği, bu durumu Hastane Müdür Yardımcısına sözlü olarak belirttiği, bu bildirimde ilgili yöneticiye doktora dahi gidemeyecek kadar rahatsız olduğunu ilettiği, izin almak amacıyla görüştüğü başka bir personele de rahatsızlığı nedeniyle izin almak amacıyla kuruma gelemediğini söylediği, bu anlatımların davacının iletişim kurduğu personel tarafından da doğrulandığı, dolayısıyla davacının göreve gelmemesinin sağlık durumundan kaynaklandığı ve bu durumun idarenin bilgisi dahilinde olduğu anlaşıldığından, davacının fiilinin, mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varıldığından dava konusu işlemde bu nedenle hukuka uygunluk, işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise sonucu itibarıyla yasal isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun gerekçeli olarak reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
Davacının sağlık mazeretini belgelendirmediği, görevden çekilmiş sayılması için kanuni tüm şartların gerçekleştiği belirtilerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:
Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun gerekçeli olarak reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın . İdare Mahkemesine gönderilmesine, 15/03/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE