Cumhuriyet savcılığına verdiği dilekçede amiriyle görüşmelerini kayda aldığını beyan eden memura ceza verildi mi?

Cumhuriyet savcılığına verdiği dilekçede amiriyle görüşmelerini kayda aldığını beyan eden memura ceza verildi mi?

Cumhuriyet savcılığına verdiği dilekçede amiriyle görüşmelerini kayda aldığını beyan eden memura ceza verildi mi?

Cumhuriyet savcılığına verdiği dilekçede amiriyle görüşmelerini kayda aldığını beyan eden memura ceza verildi mi?

Cumhuriyet savcılığına verdiği dilekçede amiriyle görüşmelerini kayda aldığını beyan eden memura ceza verildi mi?

Cumhuriyet savcılığına verdiği dilekçede amiriyle görüşmelerini kayda aldığını beyan eden memura ceza verildi mi?

Aday memur olarak görev yapan ilgili, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali i istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi;ilgilinin amiriyle görüşmelerini kayıt altına aldığı, bu hususu ................................................Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde beyan ettiği, bu olay sebebiyle davacının amiri tarafından suç duyurusunda bulunulduğu, dolayısıyla bu durumun güven duygusunu sarsacak bir davranış ve devlet memurunun vakar ve onuruna yakışmayan bir hareket olduğu,  ilgilinin adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edildiğinden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

İlk derece mahkemesine karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş olup konuyu inceleyen Bölge İdare Mahkemesi istinaf başvurunu kabul ederek işlemin iptaline hükmetmiştir. 

Bölge İdare Mahkemesi kararında; dava konusu işlemin, tesis edildiği tarih itibarıyla soruşturma yapılmadan ve davacının savunması alınmadan tesis edildiği, işlemin sebebi, dayanağı bilgi ve belgeler gibi konularda herhangi bir ayrıntıya yer verilmediği, sebep ve amaç unsurları bakımından belirgin olmayan işlemin iptali gerektiği; bu durumda davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine hükmetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/1420 E. , 2022/1515 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/1420
Karar No : 2022/1515

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … temsilen … Sendikası
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında aday memur olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca ilişiğinin kesilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; davacının amiriyle görüşmelerini kayıt altına aldığı, bu hususu ....................................................... Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde beyan ettiği, bu olay sebebiyle davacının amiri tarafından suç duyurusunda bulunulduğu, dolayısıyla bu durumun güven duygusunu sarsacak bir davranış ve devlet memurunun vakar ve onuruna yakışmayan bir hareket olduğu, davacının adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edildiğinden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; dava konusu işlemin, tesis edildiği tarih itibarıyla soruşturma yapılmadan ve davacının savunması alınmadan tesis edildiği, işlemin sebebi, dayanağı bilgi ve belgeler gibi konularda herhangi bir ayrıntıya yer verilmediği, sebep ve amaç unsurları bakımından belirgin olmayan işlemin iptali gerektiği; bu durumda davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin gerekçeli olduğu, davalı hakkında soruşturma yapıldığı belirtirilerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin … İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile Mahkeme kararının kaldırılması, dava konusu işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal hakların davacıya ödenmesi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 29/03/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE