Ceza soruşturması açılmaması kararının iptali yolundaki yargı kararı gereğince soruşturmaya başlanılan bir iddiayla ilgili karar

Ceza soruşturması açılmaması kararının iptali yolundaki yargı kararı gereğince soruşturmaya başlanılan bir iddiayla ilgili karar

Ceza soruşturması açılmaması kararının iptali yolundaki yargı kararı gereğince soruşturmaya başlanılan bir iddiayla ilgili karar

Ceza soruşturması açılmaması kararının iptali yolundaki yargı kararı gereğince soruşturmaya başlanılan bir iddiayla ilgili karar

Ceza soruşturması açılmaması kararının iptali yolundaki yargı kararı gereğince soruşturmaya başlanılan bir iddiayla ilgili karar

Ceza soruşturması açılmaması kararının iptali yolundaki yargı kararı gereğince soruşturmaya başlanılan bir iddiayla ilgili karar

Ceza soruşturması açılmaması kararının iptali yolundaki yargı kararı gereğince soruşturmaya başlanılan bir iddiayla ilgili olarak anılan yargı kararının istinaf incelemesinde bozulması üzerine bu soruşturmanın sonlandırılıp inceleme safhasına geçilemeyeceği hakkında

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2022/367

Karar No : 2022/308.

K A R A R

Şüpheli : … - .......................... Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Suçu : Karın bölgesinde ağrı, yüksek ateş ve mide bulantısı yakınmalarıyla 2.2.2019 ve 27.7.2020 tarihlerinde .......................... Üniversitesi Ankara Hastanesine başvurduğunda üriner sistem enfeksiyonu, akut sistit tanıları konulup ilaç tedavisi önerilen, yakınmalarının artması üzerine 29.7.2020 tarihinde .......................... Üniversitesi .......................... Hastanesine getirilen ve burada 29.7.2020-6.8.2020 tarihleri arasında yatarak takip ve tedavisi yürütülen şikayetçi …'in 69 yaşındaki annesi …'in hastalığının teşhisinde ve tedavisinde dikkatsizlik, özensizlik ve tedbirsizlik göstererek kolon kanseri hastalığını teşhis edememek, hastalığına yanlış tanı koyarak hatalı tedavi uygulamak, BT sonucunda sigmoid kolonda hafif duvar kalınlık artışı, sigmoid kolon komşuluğunda apse ile uyumlu olabilecek 35 mm. çapında, yoğun içerikli koleksiyon ve kolona komşu yağ dokuda enflamasyon ile uyumlu heterojenite ve az miktarda sıvı görülen hastadaki bu bulguların sebebini araştırmamak, ağrı ve yakınmaları devam eden hastaya takılan dren ile birlikte taburcu etmek, kolon kanseri hastalığının ileri evrede teşhis edilmesine ve tedavisinde geç kalınmasına, bu suretle adı geçenin ölümüne neden olmak.

inceleme Nedeni : Yasa geregi kendiliginden ve itiraz üzerine.

.......................... Üniversitesi Rektörlüğünün 9.2.2022 tarih ve 276745 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Gökhan Günhan'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Geregi Görüşülüp Düşünüldü :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinin (c) bendi uyarınca görevlendirilen soruşturmacının öncelikle suç konusu eylemleri belirlemesi, bu bağlamda şikayetçinin, şüphelinin/şüphelilerin ve varsa suç konusu eylemlerde tanıklığı bulunan kişilerin ifadelerine başvurması, şikayet dilekçesinden başlayarak yaptığı soruşturmada elde ettiği tüm bilgi ve belgeleri değerlendirerek hazırlayacağı fezlekede gerekçesini belirtmek suretiyle ulaştığı kanaate göre; atılı suçları işledikleri şüphesi bulunanlar hakkında lüzum-u muhakemelerine, atılı suçları işlemedikleri kanaatine varılanlar hakkında ise men-i muhakemelerine karar verilmesi gerektiği yolunda öneri getirmesi, tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu soruşturma dosyasını fezleke ile birlikte soruşturma emri veren makama teslim etmesi, 2547 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi gereğince oluşturulacak yetkili kurulun da, iddia konusu suçların şüpheliyle/şüphelilerle illiyet bağını irdelemek suretiyle şüpheli/şüpheliler hakkında yukarıda belirtilen türlerde kararlar vermesi gerekmektedir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "İfade veya sorgu için çağrı" başlıklı 145’inci maddesinde ifadesi alınacak veya sorgusu yapılacak kişinin davetiye ile çağrılacağı, çağrılma nedeninin açıkça belirtileceği ve gelmezse zorla getirileceğinin yazılacağı; Kanunun "İfade ve sorgunun tarzı" başlıklı 147’nci maddesinde, şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde hangi hususlara uyulacağının düzenlendiği, buna göre, şüpheli veya sanığın kimliğinin saptanacağı, kendisine yüklenen suçun anlatılacağı, müdafi seçme hakkının bulunduğunun ve onun hukukî yardımından yararlanabileceğinin, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceğinin, müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirileceğinin hatırlatılacağı, ayrıca ifade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkânlardan yararlanılacağı, ifade veya sorgunun bir tutanağa bağlanacağı, Kanunun "Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması" başlıklı 233’üncü maddesinde de mağdur ile şikâyetçinin, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrı kâğıdı ile çağırılıp dinleneceği hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, 2.2.2019 ve 27.7.2020 tarihlerinde karın bölgesinde ağrı, yüksek ateş ve mide bulantısı yakınmalarıyla .......................... Üniversitesi Ankara Hastanesine başvuran 69 yaşındaki …'e üriner sistem enfeksiyonu, akut sistit tanıları konulup ilaç tedavisi önerildiği, yakınmalarının artması üzerine 29.7.2020 tarihinde .......................... Üniversitesi .......................... Hastanesine getirilen …'in 29.7.2020-6.8.2020 tarihleri arasında yatarak tedavi gördüğü, Öğretim Üyesi … tarafından teşhis ve tedavisi yürütülen hastaya divertikülit teşhisiyle tedavi uygulandığı, 4.8.2020 tarihinde perkütan drenaj kateteri takılan hastanın 6.8.2020 tarihinde dreni çıkarılmadan taburcu edildiği, daha sonra dış merkezde kolon kanseri teşhisi konulan hastanın bu hastalığının teşhis edilemediği, divertikülit tanısıyla hastaya hatalı tedavi uygulandığı, BT sonucunda, sigmoid kolonda hafif duvar kalınlık artışı tespit edilmesine rağmen bunun sebebi araştırılmadan hastanın taburcu edildiği, bu sebeple kanser hastalığının ilerlemesine ve ileri evrede teşhis edilmesine, tedavisinde geç kalınmasına, bu suretle ölümüne neden olunduğu iddialarıyla yapılan şikayet üzerine soruşturmaya yer olmadığına ilişkin .......................... Üniversitesi Rektörlüğünün 18.2.2021 tarihli işleminin Ankara 3. İdare Mahkemesinin 27.10.2021 tarih ve E:2021/503, K:2021/1507 sayılı kararıyla iptal edildiği, bunun üzerine Rektörlüğün 29.11.2021 tarih ve 224504 sayılı yazısıyla Tıp Fakültesi Dekanlığına, anılan Mahkeme kararına atıf yapılıp "... hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu m.53/c'de düzenlenen ceza soruşturması açılması gerekmektedir..." denilerek adı geçen hakkında ceza soruşturmasının açılmasının istenildiği, Dekanlığın 1.12.2021 tarih ve 228136 sayılı yazısıyla "... m.53/c maddesi gereği düzenlenen soruşturmada..." denilerek 3 soruşturmacı tayin edilip rapor düzenlemelerinin istenildiği, böylece ne Rektörlük ne Dekanlık tarafından ceza soruşturması yapılması emri verilmeden soruşturma safhasına geçildiği, soruşturmada, şikayetçinin ve şüphelinin Ceza Muhakemesi Kanununa uygun olarak ifade vermeye davet edilmedikleri, şikayetçinin ifadesinin alınmadığı, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınması gereken …'ın yazılı savunmasının alınmasıyla yetinildiği, öte yandan, sadece … hakkında soruşturma yürütüldüğü, …'in .......................... Üniversitesi ..........................Hastanesine başvurduğu 29.7.2020 tarihinden Hastaneye son başvurduğu 15.8.2020 tarihine kadar geçen sürede takip, muayene ve tedavisinde, kontrollerinde, perkütan drenaj takılması işleminde, konsültasyonlarında, BT sonuçlarının değerlendirilmesinde görev alan bütün hekimlerin ad, soyad, unvan ve görev yerleriyle belirlenerek şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmedikleri, şikayetçi iddialarını aydınlatmak üzere bilirkişi raporu temin edilmediği, hastaya ait diğer Hastanelerdeki (.......................... Üniversitesi Ankara Hastanesi, .......................... International Ankara Hastanesi, ...) hasta dosyalarının, görüntülemelerin, tüm bilgi ve belgelerin getirtilmediği, hastaya 4.9.2020 tarihinde kolonoskopi randevusu verildiği halde hastanın randevuya gelmediği yolundaki şüpheli iddiasının araştırılmadığı, hasta için kolonoskopi kararının ne zaman alındığı, Hastanede yattığı 8 gün boyunca hastaya kolonoskopi yapılıp yapılmadığı, yapılmadıysa neden taburcu edildikten kısa süre sonra bu tetkike ihtiyaç duyulduğu gibi hususların açıklanmadığı, ayrıca şikayetçiye 4.9.2020 tarihli kolonoskopi randevusu konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri hususunun sorulup bu hususun açıklığa kavuşturulmadığı, eksik incelemeyle yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen fezlekede şüphelinin men-i muhakemesinin önerildiği, Yetkili Kurul tarafından da 10.1.2022 tarihli men-i muhakeme kararının verildiği, bu Kurula objektifliğe aykırı olarak soruşturmacıları tayin eden Tıp Fakültesi Dekanının da dahil edildiği, ayrıca Yasa gereği ve itirazen incelenmek üzere Dairemize gönderilen bu soruşturma dosyasına konuyla ilgili bütün bilgi ve belgelerin eklenmediği, şikayet dilekçesi, soruşturmacı atama yazısı, şüphelinin ifadeye davet yazısı gibi bazı bilgi ve belgeler eklenmeden dosyanın gönderildiği belirlenmiştir.

Diğer taraftan, bu dosyayla ilgili Dairemizde inceleme devam ederken Rektörlüğün 4.3.2022 tarih ve 307002 sayılı yazısıyla Dairemizden, soruşturmanın dayanağı Ankara 3. İdare Mahkemesi kararına yapılan istinaf başvurusunun, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 17.2.2022 tarih ve E:2021/2988, K:2022/300 sayılı kararıyla kabul edilerek Mahkeme kararının kaldırıldığı, Yetkili Kurul kararının bu durum gözetilerek değerlendirilmesi istenilmiş ise de, hangi sebeple olursa olsun artık soruşturma safhasına geçilmiş iddialarla ilgili olarak geriye dönülüp inceleme yapılmasının söz konusu olmadığı, kaldı ki olayda, inceleme safhasının da tamamlanmış olduğu, artık soruşturmacılar atanarak detaylı bir şekilde soruşturulmaya başlanılan iddiaların, usulüne uygun olarak yapılacak bir soruşturmayla aydınlatılıp kesin bir sonuca bağlanması gerektiği açıktır.

Bu durumda, öncelikle şikayet dilekçesi, soruşturmacı atama yazısı gibi bütün bilgi belgelerin temin edilmesi, şüphelilerle ilgili eksikliklerin giderilmesi, …'in takip ve tedavisine katılan, görüntülemelerini yorumlayıp değerlendiren, takip ve tedavisiyle ilgili talimat veren ve yönlendirmede bulunan, hastayı konsülte eden bütün hekimlerin, sorumlu öğretim üyelerinin ve uzman doktorların isim ve görev unvanlarıyla belirlenerek şüpheli sıfatıyla soruşturmaya dahil edilmeleri, mevzuata uygun olarak şikayetçinin ve şüphelilerin ifadelerinin alınması, …'e ait .......................... Üniversitesi .......................... Hastanesindeki ve .......................... Üniversitesi Ankara Hastanesindeki hasta dosyaları, tüm bilgi, belgeler, konsültasyon notları, tetkik ve görüntülemeler ile bütün soruşturma dosyası (şüpheliler, şikayetçi ifadeleri, yazışmalar gibi) eksiksiz olarak gönderilmek suretiyle .......................... Üniversitesi dışında başka bir üniversitede görevli ve ilgili üniversite rektörlüğünce atanacak kolon kanserleri konusunda yetkin ikisi Genel Cerrahi, birisi Gastroenteroloji, birisi Üroloji, birisi Gastrocerrahi, birisi Radyoloji, birisi de Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı en az yedi öğretim üyesinden oluşturulacak bilirkişi heyetinden, 29.7.2020 tarihli başvurusundan son muayenesinin yapıldığı 15.8.2020 tarihine kadar hastanın sağlık durumunun teşhisinde, muayenesinde, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarının değerlendirilmesinde, takibinde, perkütan drenaj takılmasında, kontrollerinde, tetkiklerinde istenilmesinde eksiklik, dikkatsizlik, özensizlik, acemilik, ihmal, gecikme, hekim veya uygulama hatası, kusur gösterilip gösterilmediği, kanser ihtimalinin araştırılması yönünde tetkik, inceleme yapılıp yapılmadığı, hastanın o tarihlerdeki şikayetlerinin kanser ihtimalini akla getirmesinin gerekip gerekmediği, şikayetlerinin geçmişi, süresi, muhtelif tedavilere rağmen devam etmesi gibi hususlar dikkate alınarak tıbbi kurallar gereğince hastada kanser hastalığından şüphelenilmemesinin veya bu yönde araştırma yapılmamasının, kolonoskopi yaptırılmamasının tıbben kabul edilebilir olup olmadığı, hastanın görüntülemelerinde (BT, ultrasonografi, ...) kanser şüphesi doğuracak bir bulgu olup olmadığı, görüntülemelerinin yorumlanmasında hata, kusur, dikkatsizlik, özensizlik, acemilik gösterilip gösterilmediği, teşhis edildiği tarih ve kitlenin büyüklüğü göz önüne alındığında, bu kitlenin .......................... Hastanesindeki takip ve tedavi sürecinde teşhis edilmemiş olmasının tıbbi kriterlere uygun düşüp düşmediği, 6.8.2020 tarihinde taburcu edilirken hastanın sağlık durumunun ne olduğu, sağlık değerlerinin taburcu edilmesinin gerektirip gerektirmediği, taburcu edilmesine karar verilmeden önce yapılması gereken tetkiklerinde, muayenesinde, durumunun değerlendirilmesinde eksiklik bulunup bulunmadığı, Hastanedeyken bağırsak kanserinin teşhisinin mümkün olup olmadığı, hastanın taburcu edilmesine karar verilmesinde hekim ihmali veya hatası olup olmadığı, hastaya verildiği iddia edilen kolonoskopi randevusunun Hastanenin otomasyon sisteminde kaydı bulunup bulunmadığı, varsa bu istemin ve randevu bilgisinin ne zaman sisteme kaydedildiği, bu randevu konusunda hasta yakınlarının nasıl bilgilendirildiği hususlarını aydınlatan bilirkişi raporu alınması, şüphelilerin sorumlulukları ve fiilleri irdelenmek suretiyle usulüne uygun olarak düzenlenecek fezlekede şüphelilerin men-i muhakemeleri veya lüzum-u muhakemeleri yolunda öneri getirilmesi, Yetkili Kurulun da şüpheliler hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme yönünde karar vermesi, soruşturma emrinin Tıp Fakültesi Dekanı tarafından verilmesi durumunda, bu Dekanın Yetkili Kurulda yer almaması gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, eksik inceleme sonucu oluşturulan soruşturma raporuna dayanılarak verilen .......................... Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 10.1.2022 tarihli men-i muhakeme kararının bozulmasına, yukarıda belirtilen eksiklikler giderilerek usulüne uygun olarak yeniden yapılacak soruşturma sonucunda düzenlenecek fezleke dikkate alınarak Yetkili Kurulca yeni bir karar verilmesi, verilecek kararın türüne göre şüpheliler ile şikayetçiye ve vekiline gerekli bildirimler yapıldıktan sonra tebligat alındıları ile birlikte Yasa gereği veya itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri de eklenerek Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak .......................... Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine 16.3.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE