5510 sayılı Kanun’un 90’ıncı maddesine muhalefet eyleminin 4483'e tabi olmadığı hakkında

5510 sayılı Kanun'un 90'ıncı maddesine muhalefet eyleminin doğrudan soruşturulacağı

5510 sayılı Kanun’un 90’ıncı maddesine muhalefet eyleminin 4483'e tabi olmadığı hakkında

5510 sayılı Kanun’un 90’ıncı maddesine muhalefet eyleminin doğrudan soruşturulacağı

5510 sayılı Kanun’un 90’ıncı maddesine muhalefet eyleminin 4483'e tabi olmadığı hakkında

5510 sayılı Kanun’un 90’ıncı maddesine muhalefet eyleminin doğrudan soruşturulacağı

5510 sayılı Kanun’un 90’ıncı maddesine muhalefet eyleminin 4483 sayılı yasaya göre ön incelemeye tabi olmadan doğrudan soruşturulacağı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/1942

Karar No : 2021/1913

K A R A R

Haklarında Ön İnceleme

Yapılanlar:

1- ... ................................................ Belediye Başkanı

2- ... - Aynı Belediyede Mali Hizmetler Müdür Vekili

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanının 1.2.2021 tarih ve Kont.Bşk.2021/28 sayılı kararı.

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekili Av. ...

Soruşturulacak Eylem : 14.4.2016 tarih ve 2016/74756 ihale kayıt numaralı 2016 Yılı Yardımcı Personel Hizmet Alımı ihalesinin yüklenicisi ... Nak. İnş. Ltd. Şti. & AGE Grup Tem. San. Tic. Ltd. Şti.'den Sosyal Güvenlik Kurumuna ait ilişiksiz belgesi almadan Şirkete teminat mektubunu iade etmek suretiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 90’ıncı maddesi hükmüne aykırı davranmak.

Eylem Tarihi : 2017 Yılı.

İçişleri Bakanlığının 15.11.2021 tarih ve 25531 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 1.2.2021 tarih ve Kont.Bşk.2021/28 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara şikayetçi tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi ....................................................................................'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun "Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması" başlıklı 90’ıncı maddesinde, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşların, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlü oldukları, işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödeneceği, kesin teminatların ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edileceği, bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hak ediş ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi veya geçici iskân izin belgesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, ilgililere isnat edilen eylemin 5510 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 90’ıncı maddesi uyarınca genel hükümlere göre ............................................... Cumhuriyet Başsavcılığına doğrudan soruşturulması gerektiği, isnat edilen eylem nedeniyle ilgililer hakkında ön inceleme yapılamayacağı ve yetkili merci kararı alınamayacağı açıktır.

Açıklanan nedenle, itirazın kabulü ile İçişleri Bakanının 1.2.2021 tarih ve Kont.Bşk.2021/28 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın . ve . hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması için karar ekli olarak ......................................................Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenin vekiline gönderilmesine 14.12.2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE