Mehil müddetinde işlenen suçta disiplin cezasını kim verir?

T.C. Danıştay Başkanlığı 5. Dairesi, mehil müddeti içeridinde işlenen suçtan dolayı personel hakkında disiplin cezası verme yetkisinin kimde olduğunu hükme bağladı. 

Mahkeme  2016/16719 E. ve 2018/12645 K. sayılı kararında;

"Uyuşmazlık konusu olayda, davacının disiplin cezasına konu fiilleri işlediği iddia edilen 4.7.2011 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki görevinin sonra erdiği ve yeni görev yeri olan Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü emrinde göreve başlamak üzere mehil müddeti içerisinde olduğu, yukarıda yer alan Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca davacının genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli kabul edilmesi gerektiği, Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 5. maddesinde (C) bendinin 3. fıkrası uyarınca da genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını vermeye genel müdürlük merkez disiplin kurulunun yetkili olduğu görülmektedir.

Her ne kadar İdare Mahkemesince, Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan polis memurları hakkında tüm disiplin cezalarını(devlet memurluğundan çıkarma hariç) vermeye il polis disiplin kurulunun yetkili olduğu gerekçesiyle işlemi tesis eden merkez disiplin kurulu yetkisiz bulunmuşsa da, davacının mehil müddetinde olduğu ve Yönetmelikte mehil müddetine ilişkin özel düzenleme yapıldığı göz önünde bulundurularak merkez disiplin kurulunun yetki alanında tesis ettiği işleme yönelik esastan bir inceleme yapılması gerekirken yetki unsuru yönünden işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir." denildi.

T.C. Danıştay Başkanlığı - 5. Daire
Esas No.: 2016/16719
Karar No.: 2018/12645
Karar tarihi: 27.03.2018

 

İstemin_Özeti : ..............İdare Mahkemesinin 19.11.2012 tarih ve E:2012/529, K:2012/1192 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : K1

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yapan davacının, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne atandığı ve mehil müddetinde olduğu dönemde "hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak" fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 6/B-5 maddesi uyarınca 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılması gerekmekte ise de aynı Tüzüğün 15. maddesi uyarınca alt ceza uygulanmak suretiyle "4 günlük aylık kesimi" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu Kararının 27.1.2012 tarih ve 78 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Yozgat İdare Mahkemesinin 19.11.2012 tarih ve E:2012/529, K:2012/1192 sayılı kararıyla; Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan polis memurları hakkında verilecek tüm disiplin cezalarının (devlet memurluğundan çıkarma hariç) il polis disiplin kurulu tarafından verilmesinin gerektiği, Merkez Disiplin Kurulunun bu hususta herhangi bir yetkisinin bulunmadığı, polis memuru olarak görev yapan davacının, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 6/B-5 ve 15. maddeleri uyarınca 4 günlük aylık kesimi cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu Kararında "yetki" unsuru açısından mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Memurluktan çıkarmada son savunma alınması Memurluktan çıkarmada son savunma alınması

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 5. maddesinde, "Disiplin kurullarının disiplin cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetkili oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir.

A) İl Polis Disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki:

1. Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile atanması il makamlarına ait personele bütün disiplin cezalarını,

2. Komiser muavini, komiser ve başkomiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezaları,

B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis disiplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis memuru ile kurumda öğrenim gören polis memuru ve adaylarına bütün disiplin cezalarını,

C) Genel müdürlük merkez disiplin kurulu, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından;

1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki (8) inci meslek derecesinden (5) inci meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar olan personele meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disiplin cezalarını,

2. İl emniyet kadrolarındaki komiser muavini, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma cezasını,

3. Genel müdürlük merkez kuruluşu ve öğretim ve eğitim kurumları kadrolarındaki komiser muavini, komiser, başkomiserler ile genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını

... verebilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin işlem tarihinden yürürlükte olan şekliyle ek 1. maddesinde "Yetkili disiplin kurulunun saptanmasından, memurun suç tarihindeki kadrosu esas alınır. Mehil müddetinde suç işleyen personel, genel müdürlük merkez kuruluşundan görevli kabul edilir..." hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yapmakta iken Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanan davacının, mehil izninde olduğu 4.7.2011 günü daha önceden mahkemelik olduğu T.V. isimli şahıs ile karşılaştığı, aracını adı geçenin üzerine sürdüğü, babası ile birlikte T.V. isimli kişiyi darp ettikleri, gözüne biber gazı sıktıkları, T.V.'nin bir şahsın dükkanına sığınması üzerine dükkana girerek darp etmeye devam ettikleri iddialarının Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine açılan soruşturma neticesinde davacının üzerine atılı fiilleri işlediği subuta erdiğinden bahisle Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunun 27.1.2012 tarih ve 78 sayılı kararıyla Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 6/B-5 ve 15. maddeleri uyarınca "4 günlük aylık kesimi" cezası ile cezalandırılması üzerine temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının disiplin cezasına konu fiilleri işlediği iddia edilen 4.7.2011 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki görevinin sonra erdiği ve yeni görev yeri olan Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü emrinde göreve başlamak üzere mehil müddeti içerisinde olduğu, yukarıda yer alan Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca davacının genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli kabul edilmesi gerektiği, Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 5. maddesinde (C) bendinin 3. fıkrası uyarınca da genel müdürlük merkez kuruluşunda görevli polis memurları hakkında bütün disiplin cezalarını vermeye genel müdürlük merkez disiplin kurulunun yetkili olduğu görülmektedir.

Her ne kadar İdare Mahkemesince, Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan polis memurları hakkında tüm disiplin cezalarını(devlet memurluğundan çıkarma hariç) vermeye il polis disiplin kurulunun yetkili olduğu gerekçesiyle işlemi tesis eden merkez disiplin kurulu yetkisiz bulunmuşsa da, davacının mehil müddetinde olduğu ve Yönetmelikte mehil müddetine ilişkin özel düzenleme yapıldığı göz önünde bulundurularak merkez disiplin kurulunun yetki alanında tesis ettiği işleme yönelik esastan bir inceleme yapılması gerekirken yetki unsuru yönünden işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Yozgat İdare Mahkemesinin 19.11.2012 tarih ve E:2012/529, K:2012/1192 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA,yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 27.3.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.