Disiplin Hükümlerine İlişkin Düzenlemenin Genel Yazı İle Yapılamayacağı

3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 1/b maddesinde yer alan "kamu personeline ait genel hükümleri  kapsayan" yönetmelik ibaresinden, kamu kurumunda görev  yapan kamu personeline ilişkin genel hükümleri düzenleyen yönetmeliklerin anlaşılması gerektiği; Dolayısıyla, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çalışan personele ilişkin disiplin hükümlerinin yönetmelikle düzenlenmesi  ve  bu yönetmeliğin 3011 sayılı Yasanın 1/b maddesi hükmü uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğinden; Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile düzenlenmesi gereken bir konu olduğu sonucuna varılan disiplin hükümlerine ilişkin düzenlemenin genel yazı ile yapılmasına yönelik işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri Kurulu

Esas No : 2014/3764 Karar No : 2017/355

399 sayılı Kamu iktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin "Disiplin Cezaları" başlıklı 44. maddesinde; "Teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu harekederi, iş yerinde veya dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması hariç verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanır." hükmüne yer verilmiş, TCDD Personel Yönetmeliği'nin 97/C maddesinde, aylıktan kesme cezası; personelin brüt aylığından 1 /30 ile 1 /8’i arasında kesinti yapılması olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/C maddesinde ise, memurun brüt aylığından 1/30 ile 1/8 oranında kesinti yapılması şeklinde tanımlanmış, anılan Yönetmeliğin 104/d maddesinde de, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir suç işleyen personele, maddede belirtilen süre içinde iki defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış ise üçüncüsünde kademe ilerlemesini durdurulması cezası yerine memuriyetten çıkarma cezası verileceği kurala bağlanmıştır.

Dava konusu düzenlemenin içeriğine bakıldığında; düzenlemenin konusu itibarıyla, Yönerge şeklinde ve Resmi Gazete'de yayımlanmaksızın düzenlenip düzenlenemeyeceğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan personele kademe ilerlemesi yerine uygulanacak cezanın ne surede verileceği hususuna açıklık getirmek, Teşkilatta yer alan Bölge Müdürlülderi arasında uygulama farklılıklarını, aynı dönem ve konuya ilişkin yargı karan ile çelişkili İşlem tesisini önlemek amacıyla dava konusu genel işlemin düzenlenerek teşkilata gönderildiği, davalı idarece söz konusu işlemde; "a) TCDD Personel Yönetmeliğinin 101'inci maddesinde sayılan eylemleri nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gereken sözleşmeli personele aynı Yönetmeliğin 97'inci maddesinde belirtilen aylıktan kesme oranının üst sınırı olan 1/8 oranında aylıktan kesme cezası uygulanacağı, b) Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası verilmesi gereken sözleşmeli personelin mevzuat gereği sözleşme ücretinden 1/8 oranında kesinti yapılması, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine aylıktan kesme cezası verildiği anlamını taşımadığından TCDD Personel Yönetmeliğinin 104'üncü maddesinde belirtilen süre içinde, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren eylemleri nedeniyle hakkında 2 kez 1/8 oranında aylıktan kesme cezası uygulanan sözleşmeli personelin, üçüncüsünde sözleşmesinin feshedileceği, c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi gereken ve öğrenim durumu nedeniyle yükselebileceği derecenin son kademesinde bulunan kadrolu personelin ise, disiplin kurulu kararına göre brüt aylıklarının 1/4 ile 1/2 arasında kesinti yapılacağı, d) Ayrıca, Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının sözleşmeli personel için 1/30 ile 1/8 aylıktan kesme, 1. derecenin 4. kademesinde bulunan kadrolu personele 1/2 ile 1/4 aylıktan kesme şeklinde uygulaması asıl cezanın mahiyetini değiştirmeyeceğinden; bu durumdaki personele kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi halinde bu hususun disiplin kurulu kararlarında açıkça belirtilmesi gerektiği" yolunda düzenleme yapıldığı, davanın ise; söz konusu düzenlemenin "a” ve "b" bentlerinin hukuka aykırı olduğu iddiasına dayandırılarak temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

3011 sayılı "Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun"un 1/b maddesinde, kamu personeline  ait  genel hükümleri kapsayan yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanacağı kurala bağlanmıştır.

Anılan   Yasa  hükmünde   yer   alan  "kamu   personeline   ait genel hükümleri kapsayan" yönetmelik ibaresinden, kamu kurumunda görev yapan kamu personeline ilişkin genel hükümleri  düzenleyen  yönetmelikler anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla,  TCDD   İşletmesi   Genel   Müdürlüğünde   399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çalışan personele ilişkin disiplin hükümlerin Yönetmelikle düzenlenmesi ve bu yönetmeliğin, 3011 sayılı Kanunun 1/b maddesi uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir.

Bu durumda, Resmi Gazete'de yayımlanması   gereken bir "yönetmelik" ile düzenlenmesi gereken konuların, genel yazı ile düzenlenmesi mümkün olmadığından, dava konusu düzenleme hükümlerinin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan   nedenlerle;    davacının    temyiz    isteminin    kabulüne, Danıştay Onikinci Dairesinin 30/12/2.. günlü, E:2010/..., K:2013/.... sayılı kararının bozulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (o  nbeş)  gün  içinde  karar  düzeltme  yolu  açık  olmak  üzere,oybirliği ile karar verildi.

Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası Şifresini başkasına veren memura disiplin cezası

Editör: TE Bilisim