Mahkeme kararı ile soru iptal edilince yapılan atama iptal edilebilir mi?

Mahkeme kararı ile soru iptal edilince yapılan atama iptal edilebilir mi?

Mahkeme kararı ile soru iptal edilince yapılan atama iptal edilebilir mi?

Mahkeme kararı ile soru iptal edilince yapılan atama iptal edilebilir mi?

Danıştay Beşinci Dairesi, sınavda sorulan bazı soruların yargı kararı ile iptal edilmesi sonrasın yapılan yeni sıralamaya giremeyen adayın atamasının iptal edilmesinde hukuka aykırılık olmadığı yönündeki ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bularak onadı.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2019/5460

Karar No : 2020/5308

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : Emniyet Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: 28/03/2010 tarihinde yapılan komiser yardımcılığı sınavında başarılı olarak komiser yardımcılığı kursuna başlayan ve bu kursu başarı ile tamamlayarak komiser yardımcısı olarak olarak atanan davacının, söz konusu sınavda yer alan bazı soruların mahkeme kararı ile iptal edilmesi üzerine yeniden yapılan değerlendirmede belirlenen kontenjana giremediğinden bahisle tekrar polis memurluğuna atanmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünün 03/09/2014 tarihli işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin, Danıştay Beşinci Dairesinin 18/02/2019 tarih ve E:2016/21433, K:2019/1283 sayılı bozma kararına uyarak verdiği, ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararında; ilgili mevzuat, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararlarının birlikte değerlendirilmesinden, yargı kararı uyarınca yapılan yeni sıralamaya göre 28/03/2010 tarihinde yapılan komiser yardımcılığı sınav sonucunda kontenjana giremediği sabit olan davacının, komiser yardımcılığı kursuna devam ettirilerek kursu başarıyla tamamlaması üzerine komiser yardımcılığına atanmasında, idarenin açık hatası bulunduğu ve davacının hukuka aykırı işlem dolayısıyla elde ettiği komiser yardımcılığı statüsünün kazanılmış hak kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, 28/03/2010 tarihinde yapılan komiser yardımcılığı sınavında başarılı olarak komiser yardımcılığı kursuna başladığı, bu kursu başarı ile tamamlayıp komiser yardımcısı olarak atandığı, komiser yardımcılığı rütbesine atandıktan uzun bir süre sonra yapılan tenzili rütbe işleminin idari istikrar ilkesine aykırı olduğu, sınav sorularının hatalı olmasının idarenin kusurundan kaynaklandığı ve sonuçlarının kendisine yüklenemeyeceği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, davacının 701 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldığı, temyiz dilekçesinde belirtilen hususların 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunun 49. maddesinde sayılan sebeplerden hiçbirisine uymadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,

3. Davacının adli yardım istemi kabul edildiğinden, temyiz aşamasında tahsil edilmeyen … TL temyiz başvuru harcı ile … TL temyiz karar harcının ve kullanılacak posta giderinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 339. maddesinin 1. fıkrası uyarınca davacıdan tahsili için Mahkemesince ilgili merciine müzekkere yazılmasına,

4. 2577 sayılı Kanun'un (geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE