4 b Sözleşmeli memur ve öğretmene sürekli görev yolluğu ödenir mi

2020 ve 2021 yılları için yapılan toplu sözleşmede yer alan hükme göre 4 b li personellerin naklen atanmaları durumunda sürekli görev yolluğu alabileceği hususunda görüş yazısı

4 b Sözleşmeli memur ve öğretmene sürekli görev yolluğu ödenir mi

4 b Sözleşmeli memur ve öğretmene sürekli görev yolluğu ödenir mi 

Kamuda çalışan 4 b li memur ve öğretmenler toplu sözleşmede yer alan hükümlere göre sürekli görev yolluğu harcırahı alabilmektedirler. 2020 ve 2021 yılları için yapılan toplu sözleşmede bu hususla ilgili düzenleme yapılmıştır.

Konuya ilişkin olarak MEB tarafından sözleşmeli personel sürekli görev yolluğu konulu yazı yazımız ekindedir.

Sayı : 43942091-45.03-E.25581999 23.12.2019

Konu : Sözleşmeli Personel Sürekli

Görev Yolluğu

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde görev yapmakta iken başka bir memuriyet mahalline sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 3 üncü maddesinde ise memuriyet mahalli tanımlanmıştır. Buna göre; Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri memuriyet mahallidir.

Buna göre memur veya hizmetlinin ikametgâhı da memuriyet mahalli olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle başka bir göreve atanmakla beraber ikametgâhı değişmeyen memurun memuriyet mahalli değişmediğinden sürekli görev yolluğuna hak kazanması mümkün değildir.

Sürekli görev yolluğu, bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Bu nedenle sürekli görev yolluğu memur veya hizmetlinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28/08/2019 tarih ve 2019/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin sürekli görev yolluğu” başlıklı 47 nci maddesinde;

“(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğuna ilişkin hükümleri, aynı Kanuna tabi idarelerde aynı veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca sürekli görev yolluğu ödenmeyenler hakkında 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

2020-2021 yıllarını kapsayan 2019/1 nolu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının “Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi” başlıklı 3 üncü maddesinde;  (1) Bu Karar, 1/1/2020-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanır.” denilmektedir.

Bu itibarla, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe gireceğinden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin bu tarihten sonra yer değiştirme suretiyle atanması halinde yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar doğrultusunda sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Mehmet Fatih LEBLEBİCİ

YORUM EKLE