Üniversite personelinin eşi zorunlu atamaya tabi ise naklen atanma talebinin reddedilmemesi gerektiği

Üniversite personelinin eşi zorunlu atamaya tabi ise naklen atanma talebinin reddedilmemesi gerektiği

Üniversite personelinin eşi zorunlu atamaya tabi ise naklen atanma talebinin reddedilmemesi gerektiği

Üniversite personelinin eşi zorunlu atamaya tabi ise naklen atanma talebinin reddedilmemesi gerektiği

Danıştay İkinci Dairesi, üniversitede görev yapan personelin eşinin zorunlu atamaya tabi olması sebebiyle naklen atanma talebinin Telefon Sohbet Hatları reddilmesi işlemin iptali yönündeki ilk derece mahkemesi kararının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/12248
Karar No : 2019/7013

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...
VEKİLİ : ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...
VEKİLİ : ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; ... Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında tekniker olarak görev yapan davacı tarafından, eşinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ... Deniz Üs Komutanlığı, Karargah Destek Kıtalar Komutanlığında muvazzaf astsubay olarak görev yapması sebebiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına nakil için muvafakat verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine dair ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : ... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; uyuşmazlık konusu olayda, ... Üniversitesinde tekniker olarak görev yapan davacının eşinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığı ve zorunlu atamaya tabi olduğu, bu kapsamda ...'ya atandığı görüldüğünden Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleriyle koruma altına alınan aile birliğinin korunması amacıyla davacıya muvafakat verilmesi gerekirken, muvafakat talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı; öte yandan, davalı idarece muvafakat verilmemesinde personel yetersizliği gerekçe gösterilmiş ise de, gerek Anayasa gerekse diğer mevzuat hükümleri uyarınca aile birliğinin korunmasının esas olduğu, davacının eşinin görevinin özelliği ile davacının çalıştığı kurumun niteliği birlikte değerlendirildiğinde davacının aile birliğinin hiçbir şekilde tesis edilme imkanının olamayacağı, ayrıca kamu görevlilerinin verimliliğinin en üst seviyede sağlanacağı kurumlarda çalıştırılması gerektiği, aile birliği sağlanmadan kamu görevlilerinin verimliliğinin en üst seviyede sağlanması imkanının mevcut olmadığı dikkate alındığında davalı idarece ileri sürülen bu yöndeki iddiaya itibar edilmediği, işlemin uygulanması ile farklı illerde görev yapan eşlerin aile birliğinin zedeleneceği kanaatine varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacının eşinin, davacının yanına gelebileceği, Üniversitelerinin 2006 yılında kurulduğu ve dolayısıyla idari ve akademik personel ihtiyacının had safada olduğu, zorunlu haller hariç kurumlararası geçişlere onay verilmediği, boşalan kadroların belli bir kısmının kullanılabildiği, naklen geçilmek istenilen unvanın üst bir unvan olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ :...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar erildi.

YORUM EKLE