Disiplin soruşturması açmadan önce inceleme başlatılmış olması disiplin zamanaşımını durdurur mu?

Disiplin soruşturması açılmadan önce inceleme başlatılması halinde inceleme süresinde geçen süreler disiplin zamanaşımını durdurur mu?

Disiplin soruşturması açmadan önce inceleme başlatılmış olması disiplin zamanaşımını durdurur mu?

Disiplin soruşturması açmadan önce inceleme başlatılmış olması disiplin zamanaşımını durdurur mu?

Kamuda disiplin amirlerine yapılan bazı başvurularda idareler şikayet edilen personel hakkında disiplin soruşturması açmadan önce öncelikle inceleme başlatmakta inceleme sonucunda ise inceleme raporunda yer alan hususlara görede disiplin soruşturması başlatmaktadırlar.Bu gibi durumlarda inceleme döneminde geçen süreler disiplin soruşturması açılması yönünden geçerli olan zamanaşımı sürelerinin geçmesine sebep olabilmektedir.Disiplin amirinin disiplin suçunu öğrendikten sonra cezanın nevine göre 1 ve 6 aylık sürelerde disiplin soruşturmasına başlanmasını sağlaması gerekmektedir.Ancak bazı idareler disiplin soruşturmasından önce şikayet konusu hakkında inceleme yaptırmaktadırlar. İnceleme süresinde geçen süreler ise zamanaşımına neden olmaktadır. Konuya ilişkin danıştay kararı yazımız ekindedir.

Danıştay 12. Dairesinin 27/10/2015 tarihli ve E: 2012/11481, K:2015/5579 sayılı kararında; Öğretmen olarak görev yapan davacı hakkında 24/11/2008 tarihinde öğrencilerin eserlerini değerlendirmeyerek okuldan ayrıldığı gerekçesiyle okul müdürü, müdür yardımcısı ve iki öğretmen tutanak düzenlendiği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 26/12/2008 tarihli yazısıyla okul müdürü tarafından olayın incelenmesinin istendiği, okul müdürü tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 20/01/2009 tarihli raporda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne soruşturulmasının uygun olacağını belirttiği, davacı hakkında soruşturmanın 14/04/2009 tarihindeki görevlendirme emri üzerine başlatılan soruşturma sonucunda dava konusu kınama cezası ile tecziye edildiği ifade edilerek; “bu durumda, davacı hakkında okul müdürü, müdür yardımcısı ve iki öğretmen tarafından 24/11/2008 tarihinde tutulan tutanakta davacının disiplin cezasına konu fiili açıkça yazılmış olduğundan, bu tarihten itibaren soruşturmaya başlama süresi içinde soruşturma açılması gerekirken, bir aylık disiplin soruşturma zamanaşımı süresi geçirildikten sonra 14/04/2009 tarihinde görevlendirme emri üzerine başlatılan soruşturma sonucu tesis edilen disiplin cezası işleminde ve bu işleme karşı açılan davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır” şeklinde hüküm verilmiştir


 

YORUM EKLE