İstifa eden memur ceza soruşturmasından beraat ettiğinden dolayı eski görevine atanmak zorunda mıdır?

İstifa eden memur ceza soruşturmasından beraat ettiğinden dolayı eski görevine atanmak zorunda mıdır?

İstifa eden memur ceza soruşturmasından beraat ettiğinden dolayı eski görevine atanmak zorunda mıdır?

İstifa eden memur ceza soruşturmasından beraat ettiğinden dolayı eski görevine atanmak zorunda mıdır?

İstifa eden memur ceza soruşturmasından beraat ettiğinden dolayı eski görevine atanmak zorunda mıdır?

İstifa eden memur ceza soruşturmasından beraat ettiğinden dolayı eski görevine atanmak zorunda mıdır?

Fakülte sekreterliği görevini yürütürken bu görevden istifa edip VHKİ'ne atanan memurun hakkında yürütülen ceza soruşturmasından beraat etmesi sebebiyle eski görevine atanmak istemiyle yaptığı başvurunun reddedilmesi işleminin iptali istemiyle yapılan başvuruyu değerlendiren ilk derece mahkemesi yapılan işlemin hukuka uygun olduğuna hükmetti.
 

İlk derece mahkemesi kararında; İlgilinin fakülte sekreterliği görevinden kendi isteği ile istifa ettiği ve istifa dilekçesinde kazanılmış hak aylığı derecesinden daha alt kadro ve göreve atanmayı kabul etmesi üzerine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atandığı, bu işleme karşı dava açılmayarak kesinleştiği ve bu görevi yürütmekte iken kendi isteği ile emekliye ayrıldığı, emekliye ayrılmak suretiyle memuriyetle ilişiği kesilen davacının yeniden memuriyete atanmasına yönelik başvurusunun, 657 sayılı Kanun'un 92. ve 93. maddeleri uyarınca niteliği itibariyle açıktan atanmaya yönelik bir başvuru olduğu, anılan başvurunun değerlendirilmesi hususunda, açıktan atanma başvurusunda bulunan kişinin durumuna uygun boş kadro veya pozisyon olması, hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşıması, hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilmek kaydıyla davalı idareye takdir yetkisi tanındığı, diğer taraftan açıktan ve yeniden kamu görevine atama konusunda idarenin yargı kararı ile zorlanamayacağı, davalı idarenin yeni personel istihdam etme ve bunun ne şekilde yapılacağı konusunda takdir yetkisinin bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, davalı idarece bu yetkinin eşitlik ilkesine, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığı yönünde de bir tespit olmadığı, ayrıca davacının emekli olması dolayısıyla 5335 sayılı Kanun'un 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açıktan atama yoluyla herhangi bir kadroya atanabilme imkanı da bulunmadığı belirtildi.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/6576 E. , 2021/6542 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/6576
Karar No : 2021/6542


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ..
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ : Av. ...
İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:..., Temyiz No:... sayılı temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde fakülte sekreteri olarak görev yapmakta iken 28/09/2016 tarihinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanan ve 03/10/2016 tarihinde emekli olan davacının, hakkında açılan ceza davasında beraat ettiğinden bahisle atama işleminin kaldırılarak fakülte sekreteri kadrosuna atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin ... tarihli ve E:... sayılı işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararla; davacının fakülte sekreterliği görevinden kendi isteği ile istifa ettiği ve istifa dilekçesinde kazanılmış hak aylığı derecesinden daha alt kadro ve göreve atanmayı kabul etmesi üzerine veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atandığı, bu işleme karşı dava açılmayarak kesinleştiği ve bu görevi yürütmekte iken kendi isteği ile emekliye ayrıldığı, emekliye ayrılmak suretiyle memuriyetle ilişiği kesilen davacının yeniden memuriyete atanmasına yönelik başvurusunun, 657 sayılı Kanun'un 92. ve 93. maddeleri uyarınca niteliği itibariyle açıktan atanmaya yönelik bir başvuru olduğu, anılan başvurunun değerlendirilmesi hususunda, açıktan atanma başvurusunda bulunan kişinin durumuna uygun boş kadro veya pozisyon olması, hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve bu kadro ve pozisyonlara ait nitelikleri taşıması, hizmet gerekleri ve kamu yararı gözetilmek kaydıyla davalı idareye takdir yetkisi tanındığı, diğer taraftan açıktan ve yeniden kamu görevine atama konusunda idarenin yargı kararı ile zorlanamayacağı, davalı idarenin yeni personel istihdam etme ve bunun ne şekilde yapılacağı konusunda takdir yetkisinin bulunduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, davalı idarece bu yetkinin eşitlik ilkesine, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığı yönünde de bir tespit olmadığı, ayrıca davacının emekli olması dolayısıyla 5335 sayılı Kanun'un 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca açıktan atama yoluyla herhangi bir kadroya atanabilme imkanı da bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.


Davacı tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; ... tarihinde tebliğ edilen Daire kararına yönelik temyiz dilekçesinin (30) günlük yasal sürenin geçirilmesinden sonra 01/07/2021 tarihinde verildiği gerekçesiyle 2577 sayılı Kanun'un 46. maddesi uyarınca temyiz isteminin süre aşımı yönünden reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava dosyasına 23/09/2019 tarihinden itibaren vekalet sunulmak suretiyle Av. ...'in görevlendirildiği, bu tarihten sonra önceki avukatın sorumluluğunun kalmadığı, istinaf başvurusunun da yeni avukat vasıtası ile yapıldığı, bu nedenlerle istinaf başvuru ret kararının vekaleti tek taraflı olarak sona erdirilen avukata yapılmasının usulsüz tebligat sayılması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin süreaşımı nedeniyle reddine ilişkin ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:..., Temyiz No:.... sayılı, temyize konu kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden, temyiz giderlerinin davacıdan tahsili için İdare Mahkemesince vergi dairesine müzekkere yazılmasına,
5. 2577 sayılı Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın .... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 09/12/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE