Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atananlardan üst öğrenimi bitirenler görevde yükselme sınavından muaf mıdır?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1. maddesinin dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan 7. fıkrasında yer alan "atama teklifi yapılarak göreve başlayanlar, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonlara, görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca atanabilir..." hükmü doğrultusunda davacının unvan değişikliğine tabi kadrolara, diğer şartları taşıması durumunda unvan değişikliği sınavına katılmaksızın atanabileceği açık olmakla beraber, anılan düzenlemenin davacının görevde yükselme sınavından muaf tutulacağı şeklinde yorumlanmasına olanak bulunmadığı hakkında.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/16945 E. , 2021/5272 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/16945
Karar No : 2021/5272


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : …Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : …İdare Mahkemesinin …günlü, E:…, K:…sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; …İl Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü kadrosunda teknisyen yardımcısı olarak görev yapan davacının, 2014 yılında lisans eğitimini tamamladığından bahisle, eğitim durumuna uygun bir kadroya atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin …günlü, …sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Danıştay Beşinci Dairesinin 23/11/2020 günlü, E:2017/14211, K:2020/5317 sayılı, karar düzeltme aşamasındaki bozma kararına uyularak verilen …İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun Ek 1. maddesinin dava konusu işlem tarihinde yürürlükte olan 7. fıkrasında yer alan "atama teklifi yapılarak göreve başlayanlar, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonlara, görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca atanabilir..." hükmü doğrultusunda davacının unvan değişikliğine tabi kadrolara, diğer şartları taşıması durumunda unvan değişikliği sınavına katılmaksızın atanabileceği açık olmakla beraber, anılan düzenlemenin davacının görevde yükselme sınavından muaf tutulacağı şeklinde yorumlanmasına olanak bulunmadığı,


Bu durumda, davacının ihraz ettiği eğitim durumu itibariyle Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca unvan değişikliği suretiyle atama yapılabilecek kadrolardan herhangi birine atanma şartlarını taşımadığı, yine aynı Yönetmelik uyarınca görevde yükselme sınavıyla atama yapılabilecek bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama kontrol işletmeni gibi kadrolara da görevde yükselme sınavı sonrasında atanabileceği anlaşıldığından, eğitim durumuna uygun bir kadroya atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; bilgisayar işletmeliği operatör belgesi, emlak yönetimi ön lisans diplaması ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri lisans diploması bulunmasına rağmen (17) yıldır görevde yükselme sınavı açılmadığından eğitim durumuna uygun olmayan kadroda çalıştırıldığı; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun Ek 1. maddesi uyarınca teknisyen yardımcısı olarak göreve başladığı, söz konusu düzenlemeye 2014 yılında getirilen ek hükümle bu madde kapsamında atanarak göreve başlayanların, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibariyle ihraz ettikleri kadro ve pozisyonlara atanabilme imkanı getirildiği, davacının da eğitim yönünden atanabilecek durumda olduğu ve kurumda boş kadro bulunduğu, dolayısıyla sınav şartını yerine getirmediğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edilmiş olmasının hukuka uygun olmadığı; Kanun hükmünün aleyhe yorumlanarak davacının mağdur edilmesinin Kanun’un konuluş amacına aykırı olduğu ileri sürülerek, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Davalı idare tarafından; dava konusu işlemde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı gibi, dilekçede ileri sürülen hususların 2577 sayılı Kanun’da sayılan temyiz sebeplerinden hiçbirisine uymadığı, buna göre, davacının temyiz talebinin reddedilmesi gerektiği yolunda cevap verilmiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. …İdare Mahkemesince verilen …günlü, E:…, K:…sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.