Atama onayında harcırahsız ibaresi iptal davası  örnek karar 

T.C. Danıştay Başkanlığı - 5. Daire
Esas No.: 1996/72
Karar No.: 1998/1876
Karar tarihi: 15.06.1998
 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Karşı Taraf : .............., Tarım İlçe Müdürlüğü

İsteğin Özeti : Davacı, Manisa İli Selendi İlçesinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapmakta iken Malatya Valiliği emrine naklen atanmasına ilişkin 17.1.1995 günlü, 47 sayılı işlemin "harcırahsız" ibareli kısmının iptali istemiyle dava açmıştır.

Malatya İdare Mahkemesinin 11.10.1995 günlü. E:1995/385, K:1995/841 sayılı kararıyla; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası ile aynı Kanunun 59. maddesi ve 657 sayılı Yasanın 62. maddesinde yer alan hükümler karşısında, Devlet memurları hakkında tesis edilen atama işlemleri sırasında ilgililere geciktirilmeden ve koşulsuz olarak yolluk ödenmesinin zorunlu olduğu: dava dosyasının incelenmesinden, davacının, Manisa ili Selendi İlçesinde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapmakta iken Malatya Valiliği emrine naklen atandığı, ancak adı geçene yolluk ödenmediğinin anlaşıldığı; davacının naklen atamasının harcırahsız olarak yapılmasını istemiş olmasının, yukarıda sözü edilen Yasa hükümleri nedeniyle adıgeçenin yasal hakkım"ortadan kaldırdığından sözedilemeyeceği; bu durumda, tesis "edilen naklen atama işlemi nedeniyle davacıya harcırah verilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin "harcırahsız" ibareli kısmı iptal edilmiştir.

Davalı idare, davacının harcırahsız olarak nakil talebinde bulunması üzerine Malatya Valiliği emrine harcırahsız olarak tayininin yapıldığım, daha sonra 13.2.1995 günlü Valilik Onayıyla Kuluncak Tarım İlçe Müdürlüğü emrine, talebi doğrultusunda harcırahsız olarak atandığım; dava konusu işlemde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığım öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Mehmet Aydın

Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Sevil Engin

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar,2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü: İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabil mel eri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Malatya İdare Mahkemesince verilen 11.10.1995 günlü, E:1995/385, K:1995/841 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 15.6.1998 tarihinde oybirliği ile karar verildi.