İkametgahı değişmeyen memur harcırah görüş yazısı 

Memuriyet mahalli değiştiği halde evini taşımayan memura sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayıcağı hususunda maliye bakanlığınca verilen görüş yazısı ekdedir. Memur başka yere taşındığında evinide taşımak zorundadır. Memura verilen sürekli görev yolluğu memurun evini taşıması için verilen bir giderdir.Bu nedenle memurun görev yeri değişse bile memur ikametgahını değiştirmez ise memura harcırah ödenmez. 

T.C.

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Harcırah, Taşıt Ve İhale Mevzuatı Dairesi

(Başbakanlık İletişim Merkezi)

BİMER TARİH VE SAYISI : 03/12/2011/895029

Sayın Cihan DOĞAN

Yukarıda BİMER tarih ve sayısı belirtilen bilgi edinme başvuru formu incelenmiş, tereddütlere ilişkin konu hakkında Bakanlığımız görüşü aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinde, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, sürekli görev yolluğu bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski memuriyet mahallinden yeni görev mahallerine kadar kendilerine ve aynı zamanda aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ve diğer zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir. Bu itibarla, sürekli görev yolluğu memur veya hizmetlinin fiilen evini ve aile fertlerini nakletmesi halinde ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde ?Memuriyet mahalli?;

?Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;?

ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

Bu hükme göre, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların:

1- Belediye sınırları içindeki mahaller,

2- Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte, yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olup, belediye hizmetlerinden (otobüs, su, kanalizasyon vb.) yararlanan ve bu hizmetlerin hangi belediye tarafından sağlandığına bakılmaksızın düzenli olarak ulaşım hizmetleri verilen mahaller,

3- Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte, yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olup, kurumlarınca sağlanan servis otobüsü veya benzeri taşıt araçları ile düzenli olarak ulaşımın sağlandığı yerler,

memuriyet mahalli sayılacaktır.

Bu hükümlere göre, 6245 sayılı Kanun uyarınca kişinin görev yeri gibi ikametgahı da memuriyet mahalli tanımına girdiğinden, memuriyet mahalli değişmeyenlere sürekli görev yolluğunun ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Buna göre;

1- Kadroları köy ve kasaba okullarında bulunmakla birlikte, il/ ilçe merkezinde ikamet eden ve günü birlik gidip gelenlerin daha sonra ikamet ettiği il/ilçeye atanmaları durumunda ikametgahları değişmediğinden kendilerine,

2- İlçe merkezinde görev yapmakta iken, ilçeye bağlı köy ve kasabalara ataması yapılan ancak ikametgahını köy ve kasabalara taşımayanlara,

3- Köy ve kasabalarda görev yapmakta iken, ikametgahlarını kendi istekleri üzerine ilçe merkezine taşıyan ve buralarda ikamet etmekte iken ilçe merkezine ataması yapılanlara ikametgahı değişmediğinden,

sürekli görev yolluğu ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim