Yönetim Kurulu görüşü alınmadan ikinci öğretimde fazla çalışma yapılamaz

Yönetim Kurulu görüşü alınmadan ikinci öğretimde fazla çalışma yapılamaz

Yönetim Kurulu görüşü alınmadan ikinci öğretimde fazla çalışma yapılamaz

Yönetim Kurulu görüşü alınmadan ikinci öğretimde fazla çalışma yapılamaz

Yönetim Kurulu görüşü alınmadan ikinci öğretimde fazla çalışma yapılamaz

Yönetim Kurulu görüşü alınmadan ikinci öğretimde fazla çalışma yapılamaz

Sayıştay 1. Dairesi, kinci öğretim yapan birimlerde fazla çalışma yapacak ve bu çalışmaya istinaden fazla çalışma ücreti alacak personelin, bu birimlerde ilgili yönetim kurullarının uygun görüşü de alınarak usulüne uygun olarak görevlendirilmesi gerektiği,  ancak Üniversitede, ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödendiği idari personelin ikinci öğretim yapılan birimlerde görevlendirildiklerine ilişkin olarak, 3843 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine uygun olacak şekilde ikinci öğretim yapılan birimlerin yönetim kurullarının uygun görüşünü de içeren herhangi bir görevlendirme bulunmadığı gibi ikinci öğretim veren birimlerde fiilen görev yapılmasına ilişkin bir belge ibraz edilmemesi sebebiyle ilgililere yapılan ödemenin kamu zararı olduğuna hükmetmiştir.

Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2019
Dairesi 1
Karar No 10820
İlam No 43
Tutanak Tarihi 18.2.2021
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Üniversitenin idari birimlerinde görevli bazı personele, ikinci öğretim yapılan birimlerde ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödendiği görülmüştür.

3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun’un;

“Akademik Yönetici ve İdari Personelin Görevlendirilmesi” başlıklı 11’inci maddesinde;

“İkinci öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında görevli akademik yöneticiler ve öğretim elemanları ile idari personelden isteğe bağlı olarak kimlerin, bu öğretim süresince çalışma saati bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına, ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir.” hükmü,

“Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 12’nci maddesinde;

“Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek ücretin miktarı, her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekilde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.” hükmü

31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar’ın 2013/5556 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 2’nci maddesinde;

“Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretim elemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda elli saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Kadroları ikinci öğretim yapılan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde görev almayanlara fazla çalışma ücreti ödenmez. Kadroları diğer birimlerde bulunanlardan ikinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilir.” hükmü

Yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, ikinci öğretim yapan birimlerde fazla çalışma yapacak ve bu çalışmaya istinaden fazla çalışma ücreti alacak personelin, bu birimlerde ilgili yönetim kurullarının uygun görüşü de alınarak usulüne uygun olarak görevlendirilmesi gerekmektedir.

Ancak Üniversitede, ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödendiği idari personelin ikinci öğretim yapılan birimlerde görevlendirildiklerine ilişkin olarak, 3843 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine uygun olacak şekilde ikinci öğretim yapılan birimlerin yönetim kurullarının uygun görüşünü de içeren herhangi bir görevlendirme bulunmadığı gibi ikinci öğretim veren birimlerde fiilen görev yapılmasına ilişkin bir belge ibraz edilmemiştir.

Bu itibarla, idari birimlerinde görev yapan personele ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi sonucu oluşan … TL kamu zararının;

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici … harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’na,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici … harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

…TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’e,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’e,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’e,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’e,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’ye,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi …ile gerçekleştirme görevlisi …’e,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’na,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’e,

…. TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

… TL’sinin, üst yönetici …, harcama yetkilisi … ile gerçekleştirme görevlisi …’a,

müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine,

Anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy Gerekçesi:

Üye …’ün karşı oy gerekçesi:

Kanunda belirtilen “İlgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunun görüşü alınarak…” hükmü gereği bu görüş olmadan görevlendirme ve ödemelerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Usule ilişkin bir eksiklikle ödeme yapılmıştır. Yönetim kurulu kararı olmadan ödeme yapılması hususunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yazılması uygun olur.

Üye …’nın karşı oy gerekçesi:

İkinci öğretimden faydalanan öğrencilere başta kütüphane hizmetleri olmak üzere sportif ve diğer faaliyetler günün 24 saati açıktır. Bu faaliyetlerin büyük kısmı ortak alanlarda ve günün geneline yayıldığı için birinci öğretim ve ikinci öğretim şeklinde ayrım yapabilmek mümkün değildir. Bununla birlikte her gün belli saat aralığında öğrencilere yemek servisi de yapılmaktadır. Öğrencilerin bu hizmetlerden faydalanabilmesi için günlük belli bir sayıda personel görevlendirme zorunluluğu bulunmaktadır.

Mevcut rektörlük destek hizmetlerindeki sorun da göz önüne alındığında (çalışanların kullanamadıkları izin, alamadıkları ücret vs.) idari birim personelinin rektörlük oluruyla söz konusu işlerde görevlendirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Savunmalardan da anlaşılacağı üzere mevcut idari personelin sadece belli bir bölümü fazla çalışmalar için görevlendirilmiştir. Ayrıca bu personele aylık yapılan ödemeler belirli bir üst limite tabi olup (aylık 25 saat) bu limiti aşan çalışmalar ücrete tabi değildir. Üniversitede birden fazla yerleşke olması ve mevcut iş yükü göz önüne alındığında rektörlük idari birimlerinde görev yapan personele, rektörlük oluruyla yaptıkları fazla çalışmalar için ikinci öğretimde görev yapan personel için öngörülen fazla çalışma ücretinin ödenmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

YORUM EKLE