YÖK'ten akademik teşvik ödeneği hakkında yazı

YÖK'ten akademik teşvik ödeneği hakkında yazı

YÖK'ten akademik teşvik ödeneği hakkında yazı

YÖK'ten akademik teşvik ödeneği hakkında yazı

YÖK'ten akademik teşvik ödeneği hakkında yazı

YÖK'ten akademik teşvik ödeneği hakkında yazı

YÖK, akademik teşvik ödeneği hakkında görüş yayıımladı. Hukuk Müşavirliği tarafından yazılan yazıda;

"Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yürürlük maddesinin iptaline ilişkin olarak görülen davada, Danıştay 8. Dairesi 14/9/2022 tarihli ve E:2020915, K 2022/4725 sayılı kararında "17/1/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazele'de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 net maddesinde yer alan 'Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer’ düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve hu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da hu kapsamda değerlendirileceği; hu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, hu konuda hır geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi hır geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin hukuku uygun olmadığı" gerekçesiyle iptal kararı verilmesi sonucunda konu Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınması uygun bulunmuştur" denildi.

YORUM EKLE