Üniversite yetenek sınavı jüri ücreti ödenmesi

Üniversitelerde yetenek sınavı ile öğrenci alınan bölümlerde görev alan öğretim elemanlarına juri ücreti ödenir mi

Üniversite yetenek sınavı jüri ücreti ödenmesi

Üniversitelerde yetenek sınavı ile öğrenci alınan bölümlerde görev alan öğretim elemanlarına juri ücreti ödenir mi

Üniversite yetenek sınavı jüri ücreti ödenmesi

Üniversitelerde yetenek sınavı ile öğrenci alınan bölümlerde görev alan öğretim elemanlarına juri ücreti ödenir mi

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı   :B.07.0.BMK.0.15.115468-94

Konu :Jüri Ücreti  05.11.2010*16360  

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)  

İlgi    : 6/10/2010 tarihli ve B.30.2.GRE.0.65.00.00/371-4947 sayılı yazınız.  

İlgi yazınız ve ekinin incelenmesinden, Üniversiteniz Devlet Konservatuarı Müdürlüğünce yapılan özel yetenek sınavlarında görev alan komisyon üyelerine jüri üyesi ücreti ödenmesi hususunda Bakanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.    Bilindiği üzere, T.C. Anayasasının 128 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” hükmü gereğince, kamu görevlilerine aylıkları ile aylık unsurları dışında kalan diğer ödemelerin yapılabilmesi için bu tür ödemelere ilişkin bir kanuni düzenlemenin mevcut olması  gerekmektedir.  Bu çerçevede, öğretim elemanlarının aylık ve ek göstergeleri, aylık unsuru dışında kalan diğer ödenekleri, ek ders ücretleri, ilerleme ve yükselme şartları ile sosyal haklardan yaralanmaları gibi hususlara yönelik aylık, ödenek ve sair hakları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile düzenlenmiş olup, anılan Kanunda özel yetenek sınavlarında jüri üyesi olarak görev alan öğretim elemanlarına ücret ödeneceğine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.  Diğer taraftan, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (K) Cetvelinin “JÜRİ ÜYESİ VE RAPORTÖR ÜCRETLERİ” başlıklı IX. Bölümünde;    “Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla kurulmuş fonlar tarafından yapılacak her türlü etüt, plan, proje, güzel sanatlara ve benzeri işlere ilişkin yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele, her bir asli jüri üyeliği veya raportörlüğü için 1.050 Türk Lirasını geçmemek üzere Maliye Bakanlığının görüşü alınarak kurumlarınca belirlenecek miktarda ücret ödenir.  Bu personelden,  - Danışman jüri üyeliği görevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen miktarın 1/2’si,  - Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen miktarın 1/4’ü,  - Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti,  - Raportör yardımcılarına raportörlere ödenen miktarın 1/5’i,  ödenir.   Anılan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıdaki fıkralar kapsamına girmeyen 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddeleri uyarınca yayımlanmış olan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği hükümlerine göre ücret ödenir. Ancak verilecek miktar bu bölümün birinci fıkrasında belirtilen tutarın iki katından fazla olamaz.” hükmü yer almaktadır.

 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun yukarıda yer alan hükmü gereğince jüri üyelerine ücret ödenebilmesi için, maddede sayılan kurum ve kuruluşların her türlü etüt, plan, proje, güzel sanatlara ve benzeri işlere ilişkin yarışmalarında jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilmek gerekmektedir.  Bu çerçevede, Üniversiteniz bünyesinde gerçekleştirilen ve Devlet Konservatuarına giriş için öğrenci seçimi amacıyla yapılan sınavda oluşturulan sınav komisyonunda bulunanlara ücret ödeneceğine ilişkin 2914 sayılı Kanunda ve diğer mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmaması ve bu işin, yukarıda belirtilen “her türlü etüt, plan, proje, güzel sanatlara ve benzeri işlere ilişkin yarışmalar” kapsamında yer almaması nedenleriyle, anılan komisyonlarda görev alanlara jüri üyeliği nedeniyle ücret ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

  Bilgilerini rica ederim.                    Bakan a. 

YORUM EKLE