Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında önemli değişiklikler yapıldı

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında önemli değişiklikler yapıldı

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında önemli değişiklikler yapıldı

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında önemli değişiklikler yapıldı

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımlarında önemli değişiklikler yapıldı

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle;

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekecek. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranacak. Böylece, yönetmelik hükmü 2547 sayılı yasanın 33 üncü maddesinde yapılan değişiklikle uyumlu hale getirildi.

-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranacak.

-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranacak. Bu değişiklikle, YÖK'ün belirlediği alanlarda uzman olan kişilere öğretim görevlisi olma imkanı tanındı.

-Araştırma üniversitelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl belirlenen öncelikli alanlara atanmak üzere Yükseköğretim Kurulunun tahsis edeceği araştırma görevlisi kadroları için 10 uncu madde uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda ilan edilen kadro sayısının üç katı aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacak. 9 uncu madde uyarınca oluşturulacak giriş sınavı jürisince 11 inci maddedeki esaslar çerçevesinde yazılı giriş sınavı yapılacak. Adayların nihai değerlendirilmesinde ALES puanının %40’ı, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil puanının %30’u ve giriş sınavı notunun %15’i dikkate alınacak. Nihai değerlendirme puanı 70 puanın altında olanlar başarısız sayılacak. 13 üncü madde uyarınca başarılı olarak ilan edilen adayların ataması yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacak. Bu değişklkle birlikte, araştırma görevlisi kadrosuna yapılacak alımlarda mülakat sınavı kaldırılmış oldu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA

YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV

İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.”

“(4) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.”

“(5) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda,” ibaresi “7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Araştırma üniversitelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her yıl belirlenen öncelikli alanlara atanmak üzere Yükseköğretim Kurulunun tahsis edeceği araştırma görevlisi kadroları için 10 uncu madde uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda ilan edilen kadro sayısının üç katı aday giriş sınavına katılmaya hak kazanır. 9 uncu madde uyarınca oluşturulacak giriş sınavı jürisince 11 inci maddedeki esaslar çerçevesinde yazılı giriş sınavı yapılır. Adayların nihai değerlendirilmesinde ALES puanının %40’ı, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil puanının %30’u ve giriş sınavı notunun %15’i dikkate alınır. Nihai değerlendirme puanı 70 puanın altında olanlar başarısız sayılır. 13 üncü madde uyarınca başarılı olarak ilan edilen adayların ataması yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

YORUM EKLE