öğretim elemanlarının görevlendirme işlemleri

Üniversitelerde 2547 sayılı kanununa tabi olarak çalışan öğretim görevlilerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışı görevlendirmeleri ilgili kanuna göre yapılmaktadır.

öğretim elemanlarının görevlendirme işlemleri

Öğretim elemanlarının yurtiçindeki ve yurtdışındaki görevlendirilmeleri nasıl olur?

Üniversitelerde 2547 sayılı kanununa tabi olarak çalışan öğretim görevlilerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışı görevlendirmeleri ilgili kanuna göre yapılmaktadır.

Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde ve dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı, ödemeyi yapan birimin yazısı (görevlendirilecek öğretim elemanı ÖYP'li ise ÖYP biriminin yazısı) ve rektörün onayı gereklidir. (Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.3)

YORUM EKLE