Memur akademik kadroya atanırsa sürekli görev yolluğu ödenir mi?

657 sayılı kadroda görev yapan memurun üniversitelerde akademik kadroya atanması durumunda sürekli görev yolluğu ödemesi yapılması

Memur akademik kadroya atanırsa sürekli görev yolluğu ödenir mi?

657 sayılı kadroda görev yapan memurun üniversitelerde akademik kadroya atanması durumunda sürekli görev yolluğu ödemesi yapılması

Memur akademik kadroya atanırsa sürekli görev yolluğu ödenir mi?

Memur akademik kadroya atanırsa sürekli görev yolluğu ödenir mi?

 657 sayılı kadroda görev yapan memurun üniversitelerde akademik kadroya atanması durumunda sürekli görev yolluğu ödemesi yapılması 

Kamu İdaresi Türü           Yüksek Öğretim Kurumlarıkararı yazdır

Yılı          2019

Dairesi  8

Karar No              219

İlam No 111

Tutanak Tarihi   10.6.2021

Kararın Konusu Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Sürekli Görev Yolluğu

…. Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta iken, …. Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görevlendirilen …. 'ya sürekli görev yolluğu ödenmesi konusuna ilişkin olarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74’üncü maddesinde aynen;

“Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.

...”

Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca memur kişinin, bir kurumdan diğer bir kuruma geçişinde naklen atamadan söz edilebilmesi için, her iki kurumda da yapılan görevin 657 sayıla Kanun’a tabi bir görev olması gerekmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Öğretim görevlileri” başlıklı 31’inci maddesinde aynen;

“Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.”

Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca, üniversitelerde ve bağlı birimlerinde, bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için öğretim görevlileri görevlendirilebilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller” başlıklı 10’uncu maddesinde aynen;

“Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

1. (Değişik: 1/7/2006-5538/2 md.) Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar;

...”

Denilmektedir. Bu madde uyarınca sürekli görev yolluğuna hak kazanabilmek için kişinin, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanması gerektiği ifade edilmektedir.

… Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta olan …., …. Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Öğretim görevlileri sözleşme ile üniversitelerde görev yapmaktadırlar. Yapılan görevlendirme nedeniyle sürekli görev yolluğu ödenebilmesi için atama yapılan görevin 657 sayılı Kanun’a tabi bir görev olması gerekmektedir. Sorgu konusu olayda …, 657 sayılı Kanuna tabi bir görevi ifa ederken, 2547 sayılı Kanuna tabi bir göreve geçiş yapmıştır.

Bu itibarla …. Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapmakta iken, …. Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görevlendirilen ….'ya, sürekli görev yolluğu ödenmesi sonucu oluşan … TL kamu zararının Harcama Yetkilisi …... ve Gerçekleştirme Görevlisi …...'ya ortaklaşa ve zincirleme ödettirilmesine karar verilmesi gerekmekteyse de;

Söz konusu tutarın yargılama sırasında sorumlularca ibraz edilen … tarihli ve … işlem numaralı muhasebe işlem fişi ile …'dan tahsil edildiği anlaşıldığından … TL hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına, yapılan tahsilatın ilamda gösterilmesine oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE