Araştırma görevlisi kadrosundan çıkarılanlar memur kadrosuna atanabilir mi?

Araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken ilişiği kesilen personelin memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında

Araştırma görevlisi kadrosundan çıkarılanlar memur kadrosuna atanabilir mi?

Araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken ilişiği kesilen personelin memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında

Araştırma görevlisi kadrosundan çıkarılanlar memur kadrosuna atanabilir mi?

Araştırma görevlisi kadrosundan çıkarılanlar memur kadrosuna atanabilir mi?

ÖZET: Araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken ilişiği kesilen personelin memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında. (4/4/2017-1992)

Aksaray Üniversitesinde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta iken, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2011.31.8366 sayılı Yürütme Kurulu Kararının 5 inci maddesi gereğince bir yıl içerisinde yabancı dil sınavından yeterli puanı alamaması sebebiyle ilişiği kesilen ilgilinin, Belediyeniz bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında açıktan atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; "…657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmüne yer verilerek ancak kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanların anılan madde kapsamında atanabileceği belirtilmiştir." hükmüne, 94 üncü maddesinde; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmüne yer verilmiştir. Mezkur maddede, 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelin, kendi istekleri ile görevden çekilmiş olması durumunda yeniden atanma hakkını elde edeceği belirtilmiştir. Ayrıca, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında "Adayların ilan edilen kadrolara atamaları, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumları tarafından 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca yapılır. Atamaları sırasında beyanlarının doğruluğunun kontrolü ilgili yükseköğretim kurumunca yapılır. Atamalar; yabancı dil puanı 50'nin altında olanlar için en çok bir yıl, yabancı dil puanı 50-65 (65 hariç) puan arasında olanlar için ise en çok iki yıl süreyle yapılır." hükmüne, 2011.31.8366 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu kararının 5 inci maddesinde ise "ÖYP araştırma görevlilerinden atandıkları tarihten itibaren bir yıl içinde yabancı dil sınavlarından 50 ve üstünde puan alamayanların kadroları ile ilişiklerinin kesilmesi" hükmüne yer verilerek öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında, yabancı dil sınavı 50 puanın altında olanlar ile en çok 1 yıl için sözleşme yapılacağı ve bu 1 yıl içinde yabancı dil şartını yerine getirmeyenlerin ilişiğinin kesileceği belirtilmiştir. Ayrıca, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Aksaray Üniversitesinde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında araştırma görevlisi olarak olarak görev yapmakta iken, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2011.31.8366 sayılı Yürütme Kurulu Kararı gereği, dil şartını yerine getiremediğinden dolayı ilişiği kesilen ilgilinin, söz konusu görevden kendi isteği ile ayrılmamış olması sebebiyle, Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında memuriyete atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

YORUM EKLE