2022 h cetveli harcırah miktarları 

Merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan hükümlere göre 2022 yılında ödenecek olan harcırah miktarları aşağıda yer almaktadır.

H CETVELİ

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI   GÜNDELİK MİKTARI (TL)

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)           

A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları       100,00

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı,  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları   93,00

B- Memur ve Hizmetlilerden;

Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi? Sürekli görev yolluğunda taksi ücreti ödenir mi?

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)                                  80,00 TL

b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç)         olan kadrolarda bulunanlar                     75,00 -TL

c) Ek      göstergesi 3000 (dahil) - 5800     (hariç)   olan       kadrolarda bulunanlar             71,00 -TL

d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar                                                                                       63,00 TL

e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar                                                                                     62,00 - TL

(1)          6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar                                          23,50 TL 

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar                                        22,70   TL

               

Bu tazminattan yararlananlardan;

1)  Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir. 

Editör: TE Bilisim