Yüksek lisans yapan sağlık personeline yüksek lisans seviyesinde zam ve tazminat ödenir mi?

17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı Cetvelin, "(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü"nün 3. sırası ile aynı Karar'a ekli (II) sayılı Cetvelin "(F) Sağlık Hizmetleri" bölümünün 6. sırasında Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personele yüksek lisans seviyesinden zam ve tazminat ödenmesinin öngörülmediği hakkında.

Sağlık izni kullanan sağlık personeli hastalık izni alırsa izin hesabı Sağlık izni kullanan sağlık personeli hastalık izni alırsa izin hesabı

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/2951 E. , 2021/6421 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/2951
Karar No : 2021/6421

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: .......................................... Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki … kadrosunda görev yapan davacı tarafından, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümündeki yüksek lisans eğitimini tamamlaması nedeniyle zam ve tazminatlarının yüksek lisans düzeyinden hesaplanarak, yoksun kalınan parasal haklarının, geçici mezuniyet belgesini davalı idareye verdiği tarihten itibaren ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan (I) ve (II) sayılı Cetvellerde belirtilen tutarından yararlanabilmesi için, davacının bulunduğu hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olması gerektiği; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu kurumlarında görev yapan personelin istihdam koşulları ile ilgili olarak aranılacak asgari koşullar arasında sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olma şartı yer almasına karşın, yüksek lisans mezunlarının istihdam edilmesine ilişkin düzenleme bulunmadığı, idarece yüksek lisans mezuniyeti nedeniyle 2013 Temmuz dönemi itibarıyla kademe ilerlemesi yapılarak yan ödeme ve tazminat farkları ödenen davacıya, mevzuatında öngörülmemesi nedeniyle zam ve tazminatlarının yüksek lisans düzeyinden ödenmesine imkân bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Görev yaptığı hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenim olması nedeniyle, zam ve tazminatlarının bitirdiği yüksek lisans eğitimi dikkate alınmak suretiyle ödenmesi gerektiği; öte yandan, idarece mesleki hizmet yılı itibarıyla işlemden bir ay sonra hak kazanacağı derece ilerlemesinin verildiği, İdare Mahkemesince eksik inceleme sonucunda hüküm kurulduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan (I) ve (II) sayılı Cetvellerde, ödenmesi öngörülen zam ve tazminatlar için yüksek lisans eğitimi yönünden farklı bir orana yer verilmediği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesi uyarınca, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yerine Sağlık Bakanlığı hasım mevkiine alınarak, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.