Biyoloji bölümünün sağlıkta üst öğrenim sayıldığına dair karar

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında sağlık memuru olarak görev yapan bir personel,  Biyoloji Lisans Bölümünden mezun olduğunu belirterek  daha önce lisans düzeyinden ödenen zam ve tazminatlarının kesilmesi işlemine karşı yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali talebiyle mahkemeye başvurmuştur.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü lisans programının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için üst öğrenim sayılmamasına ilişkin kararının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının  kararıyla iptal edildiğini, sağlık personeli olan davacının, bulunduğu hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline hükmetti.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/7241 E. , 2021/7058 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/7241
Karar No : 2021/7058

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Valiliği
VEKİLİ : Av. ....
KARŞI TARAF (DAVACI) : ....'ü temsilen, ....Sendikası
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:...., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Isparta ili, ... No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında sağlık memuru olarak görev yapmakta iken, 01/09/2006 tarihinde ...Üniversitesi, ... Fakültesi, Biyoloji Lisans Bölümünden mezun olan davacı tarafından, daha önce lisans düzeyinden ödenen zam ve tazminatlarının kesilmesi işlemine karşı yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların işletilecek yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, Mahkemelerinin davanın reddine ilişkin kararının Danıştay Onikinci Dairesinin 27/11/2019 tarih ve E:2018/8087, K:2019/9223 sayılı kararıyla bozulması üzerine, bozma kararına uyulmak suretiyle; Danıştay Onikinci Dairesinin 08/05/2018 tarih ve E:2015/181, K:2018/2278 sayılı kararında belirtildiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü lisans programının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için üst öğrenim sayılmamasına ilişkin kararının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ... tarih ve ... sayılı kararıyla iptal edildiği, sağlık personeli olan davacının, bulunduğu hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirmesi nedeniyle dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların idareye başvurunun yapıldığı ...tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu valilik işleminin icrai niteliğinin bulunmadığı, bu nedenle işlemin dayanağı olan Sağlık Bakanlığı işlemine karşı dava açılması gerektiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji bölümünde verilen eğitimin, sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) kadro unvanının mesleki bir üst öğrenimi olduğuna dair kararının bulunmaması nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile yoksun kalınan parasal hakların idareye başvurunun yapıldığı ... tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 22/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.