4483 sayılı Kanun uyarınca yetkili merci tarafından adli yönden işlem tesisine gerek olmadığı yolunda bir karar verilemeyeceği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY Birinci Daire

Esas No: 2018/1163

Karar No : 2018/1296

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

Hastanede muayene kaydı olan memura mazeretsiz göreve gelmediği için ceza verilir mi? Hastanede muayene kaydı olan memura mazeretsiz göreve gelmediği için ceza verilir mi?

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, 1 ’inci maddeden ilgiliye isnat edilen eylemlerin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, Sağlık Bakanının 8.3.2017 tarih ve E.05-1137 sayılı kararının; l’inci maddeden ... için soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına adı geçen tarafından yapılan itirazın reddine,

Diğer taraftan, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci maddelerden isnat edilen eylemler nedeniyle ilgililer hakkında ön inceleme yapıldığı, ancak ön inceleme raporunda, bu eylemler nedeniyle ....., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... haklarında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda öneri getirilmediği, yetkili merci tarafından da isnat edilen eylemler nedeniyle adı geçenler hakkında disiplin soruşturması yapıldığı gerekçe gösterilerek soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda bir karar verilmediği görülmekle birlikte, disiplin soruşturmasının ön incelemeden farklı olduğu, hukuki sonuçlarının da farklı olduğu, isnat edilen eylemler nedeniyle disiplin soruşturması yapılmasının, isnat edilen eylemlerde ilgililerin Türk Ceza Kanunu bakımından sorumluluklarını irdelemek anlamına gelmediği, bir kamu görevlisinin hukuka aykırı fiilinin hem disiplin soruşturmasına, hem ön incelemeye konu olabileceği, farklı sonuçları olan disiplin soruşturması ile ön incelemenin birbirlerinin tamamlayıcı unsurları olmadığı gibi birinin yapılmış olmasının diğerinin yapılmamasına gerekçe oluşturmayacağı açıktır. Kaldı ki, 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan ön inceleme sonucunda verilebilecek karar türlerinin belli olduğu, sadece soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde kararlar alınabileceği, bu Kanunda "adli yönden işlem tesisine gerek olmadığı" şeklinde bir karar sonucu bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci maddelerde belirtilen eylemler yönünden dosyanın tefrik edilerek bu maddelerle illiyet bağı bulunan adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda teklif getiren ek ön inceleme raporu düzenlenmesi ve yetkili merci tarafından ek karar verilmesi, verilecek ek kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimler yapılarak tarihli ve imzalı bildirim alındıları ile birlikte itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçeleri eklenerek Dairemize gönderilmesi, öte yandan, l’inci maddede belirtilen eylemden itirazı reddedilen ... yönünden evrakın tefrikiyle gereği yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi için dosyanın karar eldi olarak Sağlık Bakanlığına iadesine, kararın birer örneğinin itiraz edene gönderilmesine 5.7.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim