Yeterlilik sınavında başarısız olan kişinin parasal haklarının talebi hakkında karar

Davacının yeniden yapılacak yeterlik sınavında başarılı olması halinde kadroya atanabileceğinden bu aşamada talep ettiği parasal haklarına ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği hakkında.

T.C. D A N I Ş T A Y SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/7468
Karar No : 2021/3934

EDEN (DAVALI) : Jandarma Genel Komutanlığı

VEKİLİ : Av. ...

TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 11/09/2020 tarih ve E:2020/1479, K2020/1892 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: 2018 yılı Dış Kaynaktan Sözleşmeli Astsubay alımı kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olan ve Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören davacı tarafından, eğitim sonrası yapılan yeterlilik sınavından başarısız olduğundan bahisle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın 15/08/2019 tarihli işlemi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yönetim Kurulunun 2018-2019/13 sayılı kararı gereğince astsubay öğrenciliğinden ilişiğinin kesilmesi işleminin iptali ile söz konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Ankara 16. İdare Mahkemesinin 16/03/2020 tarih ve E:2019/1888, K2020/679 sayılı kararında; davacıya daha önceden hazırlanmış ve dava dosyasına sunulan 150, 152, 128 ve 50 numaralı soruların sorulduğu, bu soruların davacı tarafından yanıtlanmasının istenildiği ve bu hususa ilişkin komisyon üyeleri tarafından tutanak tanzim edildiği, anılan tutanakta davacının sorulara verdiği cevaplara da yer verildiği, söz konusu tutanağa göre davacıya bu sorulardan sonra en iyi bildiği konuyu anlatmasının istendiği, bunun üzerine davacı tarafından "Jandarma bir kolluk faaliyetidir." şeklinde cevap verildiği, ayrıca söz konusu tutanakta davacının üniforma yakasının ve gömleğinin ütüsüz olduğu, kravatının uygun bağlanmadığı, saç tıraşının uygunsuz olduğu, sakal tıraşının yeterli seviyede olmadığı, verilen komutlara uygun hareketleri gösteremediği, liyakat ve temsil kabiliyetinin yetersiz olduğu yönünde tespitlere yer verilerek davacının "52,99" puan ile değerlendirildiği, dosyada yer alan belgelere göre yeterlik sınavının spor aşamasında 3000 metrelik koşu parkurunun 14 dakika ve altında koşuyu tamamlanması halinde öğrencilerin başarılı kabul edileceği, başarılı öğrencilerin ise 100 puan ile, başarısız öğrencilerin de 0 puanla değerlendirileceğinin anlaşıldığı, davacının anılan koşu parkurunu 15.42 dakikada tamamladığının dosyaya sunulan tutanakla sabit olduğu ve bu sebeple davacının anılan bölümde 0 puan ile değerlendirildiği, son olarak davacının atış sınavında 3 atıştan 2 vuruş gerçekleştirdiği için atış konularında 60 puan ile değerlendirildiği, başarılı olunabilmesi için akademik sınav notunun %70'i, spor testinin %15'i, atış testinin %15'i esas alınarak yapılan hesaplama sonucu yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alınması gerekirken davacının puanının 46,09 puanda kaldığı, sınava ilişkin bilgi ve belgelerden, sınavın usulüne uygun bir şekilde yapılarak tutanak ile imza altına alındığı, puanlamada objektifliği kusurlandıracak bir hususun ise tespit edilemediği, buna göre "Astsubay Eğitimi Yeterlilik Sınavında" başarısız olduğu değerlendirilen davacının öğrencilikten ve eğitim merkezinden ilişiğinin kesilmesine yönelik davaya konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti: Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesince; davacının öğrencilikten çıkarılarak eğitim merkezi ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin dayanağı olan "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin, 3011 sayılı Kanun'un 1. maddesinin (b) bendi kapsamında bir yönetmelik olduğu ve bu nedenle Resmi Gazete'de yayımlanmasının gerektiği, anılan Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 14/10/2019 tarih ve YD İtiraz No:2019/919 sayılı kararı ile saptanmış olması ve dava konusu işlem tarihi itibariyle bu gereğin de yerine getirilmemiş olması karşısında, bahse konu Yönetmelik hükümlerine dayanılarak tesis edilen, davacının öğrencilikten çıkarılarak ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına; dava konusu işlemin iptaline, iptal edilen işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işleme dayanak olan Yönetmeliğe ilişkin usulü eksikliğin giderildiği, Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği, esas yönünden hukuka uygun bir karar varken, usulü eksikliği tamamlanmış bir düzenleyici işlem gerekçe gösterilerek dava konusu işlemin iptal edilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, iptal kararının idarenin takdir hakkını engellediği, dava konusu işlemin hukuka uygun olarak tesis edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ MUHAMMET YILMAZ'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE: MADDİ OLAY :

Davacının 2018 yılı Dış Kaynaktan Sözleşmeli Astsubay alımı kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olduğu, temel kolluk eğitimine tabi tutulduğu ve bu eğitimi başarıyla tamamlayarak 29/07/2019-08/08/2019 tarihleri arasında yapılan yeterlilik sınavlarına katıldığı ve bu sınavlardan olan akademik konulardan: 52,99, spor konularından: 0 ve atış konularından: 60 puan olmak üzere ortalama 46,09 puan ile baraj puanı olan 60 puanın altında kalması nedeniyle başarısız sayılarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14. maddesinin 3. fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yönetim Kurulunun 15/08/2019 tarih ve 2018-2019/13 sayılı işlemi ile öğrencilikten ilişiğinin kesildiği, bu işlemin iptali ve yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Eğitim- Öğretim Yönetmeliği, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda öğrenci ve kursiyerlere verilecek eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış ve İçişleri Bakanlığınca 21/03/2017 tarihinde onaylanmakla birlikte Resmi Gazete'de yayınlanmamıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 14/10/2019 tarih ve YD İtiraz No:2019/919 sayılı kararında; "3011 sayılı Kanun'un 1. maddesinin (b) bendi uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanmayan dava konusu Yönetmelik düzenlemelerinde ve bu hükümlere dayanılarak tesis edilen davacının, subay nasbedilmeyerek kıtasına gönderilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır..." gerekçesiyle, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin yukarıda belirtilen davadaki ilgili maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar doğrultusunda İdare tarafından hazırlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 30/04/2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge İdare Mahkemesinin kararının dava konusu işlemin iptaline yönelik kısmının incelenmesi;

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Bölge İdare Mahkemesinin kararının iptal edilen işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının davacıya ödenmesine ilişkin kısmının incelenmesi;

Davacının girmiş olduğu yeterlilik sınavının, dayanağı olan Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınlanmaması nedeniyle iptal edilmiş olmasının davacının doğrudan ilgili kadroya atanması anlamına gelmediği, 30/04/2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre yeniden yeterlilik sınavına girmesi gerektiği açıktır.

Bu durumda, davacının yeniden yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olmasının akabinde ilgili kadroya atanabilecek olması karşısında, henüz atanıp atanamayacağı hususunun belirli olmaması nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal hakların faiziyle birlikte ödenmesi istemi hakkında bu aşamada karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmekte olup,

Bölge İdare Mahkemesinin kararının bu kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

Temyiz isteminin kısmen kabulüne,

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 11/09/2020 tarih ve E:2020/1479, K:2020/1892 sayılı kararının dava konusu işlemin iptaline yönelik kısmının ONANMASINA, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların davacıya ödenmesine yönelik kısmının BOZULMASINA,

Bozulan kısım yönünden yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 16/09/2021 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.