Yıllara sari işte gelir vergisi kesilmemesi kamu zararı kabul edildi

Yıllara sari işte gelir vergisi kesilmemesi kamu zararı kabul edildi

Yıllara sari işte gelir vergisi kesilmemesi kamu zararı kabul edildi

Yıllara sari işte gelir vergisi kesilmemesi kamu zararı kabul edildi

Yıllara sari işte gelir vergisi kesilmemesi kamu zararı kabul edildi

Yıllara sari işte gelir vergisi kesilmemesi kamu zararı kabul edildi

Sayıştay 3. Dairesi, yıllara sari iş niteliğinde olan hakediş ödemesinden gelir vergisi tevkifatı yapılmamasının kamu zararı olduğuna hükmetti.

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2020
Dairesi 3
Karar No 394
İlam No 21
Tutanak Tarihi 1.2.2022
Kararın Konusu Vergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar


Gelir Vergisi Tevkifatı

………. yüklenimindeki ………. ihale kayıt numaralı, “………. Yapım İşi” yıllara sari iş niteliğinde olmasına rağmen, hakediş ödemesinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması suretiyle ………. TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler incelenmiştir.

31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun,

“Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri” başlıklı 42 nci maddesinde;

“Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir.

…” hükmüne,

“Vergi tevkifatı” başlıklı 94 üncü maddesinde ise;

“Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden,% 25 vergi tevkifatı yapılır.

…” hükmüne,

yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 12.01.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde;

“193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3,

…” denilmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden hareketle, 193 sayılı Kanunun 42 nci maddesi kapsamına giren yıllara sari nitelikteki yapım onarım işlerinde her hakediş tutarı üzerinden % 3 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği görülmektedir.

Dolayısıyla, 19.11.2020 tarihli sözleşme uyarınca, 23.11.2020 tarihinde yapımına başlanan ve bitiş tarihi 21.01.2021 olan 60 gün süreli “………. Yapım İşi”, yıllara sari iş niteliğinde olmasına rağmen, yükleniciye yapılan hakediş ödemesinden % 3 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaması, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinde; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet vermektedir.

Ancak, rapora konu edilen ………. TL kamu zararının, Ahiz ……….’nın ………. Belediyesi bütçe emanetleri hesabında tutulan alacağından ………. tarihli ve ………. numaralı Muhasebe İşlem Fişi ile mahsuben tahsil edilerek vergi dairesine ödenmek üzere ilgili hesaba kaydedildiği görüldüğünden, söz konusu tutar için ilişilecek husus kalmadığına ve tahsilatın ilamda gösterilmesine; 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE