Sosyal Yardımlaşma Vakfının (SYDV) Yaptığı Ödemelerde Damga Vergisi

Sosyal Yardımlaşma Vakıfları Ödemelerden Damga Vergisi Kesermi ? Sosyal Yardımlaşma Vakfının (SYDV) Yaptığı Ödemelerde Damga Vergisi

Sosyal Yardımlaşma Vakfının (SYDV) Yaptığı Ödemelerde Damga Vergisi

Sosyal Yardımlaşma Vakıfları Ödemelerden Damga Vergisi Kesermi ?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan alımlara ilişkin ödemelerde damga vergisi kesintisi yapılıp yapılamayacağı hususunda sorulan görüşe "Buna göre, resmi daire tanımı içerisinde yer almayan vakfınızın doğrudan temin suretiyle yaptığı mal ve hizmet alımları karşılığında yaptığı ödemelerin kişiden kişiye yapılan ödemeler kapsamında bulunması ve bu ödemeler nedeniyle düzenlediği kağıtların (1) sayılı tabloda sayılan kağıtlar arasında yer almaması nedeniyle, satın aldığınız mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesine ilişkin olarak düzenleyeceğiniz kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir." şeklinde görüş verilmiştir.Buna göre resmi daire tanımı içerisinde yer almayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Resmi Daire olmadıklarından dolayı yapmış oldukları alımlarda damga vergisi tevkifatı yapmayacaklardır.

T.C.DÜZCE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı :B.07.4.DEF.0.81.10.00-DVK-04-9                                            28/09/2011

Konu : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının

          doğrudan temin suretiyle yaptığı mal ve hizmet alımları

           karşılığında yaptığı ödemeler nedeniyle düzenlenen

          kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

İlgi :    ... tarih ve ... kayıt no'lu özelge talep formu.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, vakfınız tarafından doğrudan temin suretiyle yapılan ihalelerde sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ve karar pulunun ilgili firma tarafından ödendiği belirtilerek, doğrudan temin ile yapılan söz konusu mal ve hizmet alımlarına istinaden tarafınızca yapılan ödemelerden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, ayrıca kişilerle resmi daireler arasında düzenlenen işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksatın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu ve bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün l/a fıkrasında da, "Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar "in binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesindeki resmi daire tanımı kapsamında yer almayıp, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun "Muafiyetler" başlıklı 9 uncu maddesi (c) fıkrası uyarınca, yapacakları her türlü muameleler nedeniyle düzenleyecekleri kağıtlar yönünden adı geçen vakıfların damga vergisi muafiyeti bulunmaktadır.

Buna göre, resmi daire tanımı içerisinde yer almayan vakfınızın doğrudan temin suretiyle yaptığı mal ve hizmet alımları karşılığında yaptığı ödemelerin kişiden kişiye yapılan ödemeler kapsamında bulunması ve bu ödemeler nedeniyle düzenlediği kağıtların (1) sayılı tabloda sayılan kağıtlar arasında yer almaması nedeniyle, satın aldığınız mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesine ilişkin olarak düzenleyeceğiniz kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2019, 09:32
YORUM EKLE