Davacının ihracat teslimlerinden kaynaklanan katma değer vergisinin nakden iadesi talebinin reddi hakkında karar

Davacının ihracat teslimlerinden kaynaklanan katma değer vergisinin nakden iadesi talebinin, alt firmalardan alışlarıyla ilgili olumsuzluklar nedeniyle inceleme

Davacının ihracat teslimlerinden kaynaklanan katma değer vergisinin nakden iadesi talebinin reddi hakkında karar

Davacının ihracat teslimlerinden kaynaklanan katma değer vergisinin nakden iadesi talebinin, alt firmalardan alışlarıyla ilgili olumsuzluklar nedeniyle inceleme raporu sonucuna göre yerine getirileceği belirtilerek reddi

Davacının ihracat teslimlerinden kaynaklanan katma değer vergisinin nakden iadesi talebinin reddi hakkında karar

Davacının ihracat teslimlerinden kaynaklanan katma değer vergisinin nakden iadesi talebinin reddi hakkında karar

:Davacının ihracat teslimlerinden kaynaklanan katma değer vergisinin nakden iadesi talebinin, alt firmalardan alışlarıyla ilgili olumsuzluklar nedeniyle inceleme raporu sonucuna göre yerine getirileceği belirtilerek reddi yönünde tesis edilen işlemde, davacının emtia aldığı mükelleflerin belge düzenledikleri yönünde saptama bulunmadığından hukuka uygunluk görülmediği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No : 2018/3856

Karar No : 2021/2778

EDEN (DAVACI) : . İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

VEKİLİ : Av. .

TARAF (DAVALI) : Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : Gaziantep 2. Vergi Mahkemesinin

13/11/2017 tarih ve E:2017/235, K2017/521 sayılı kararına yöneltilen istinaf başvurusuna ilişkin Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesinin 09/04/2018 tarih ve E:2018/108, K2018/375 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Davacı tarafından, katma değer vergisi iade tasdik raporu uyarınca 2017 yılının Ocak dönemindeki ihracat teslimlerinden kaynaklanan katma değer vergisinin nakden iadesi talebiyle yapılan başvurunun alt firmalardan alışlarında yer alan olumsuzluklar nedeniyle vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirileceği belirtilmek suretiyle reddine dair 24/04/2017 tarih ve 19356 sayılı işlemin iptali ile 506.809,66-TL tutarındaki katma değer vergisinin yasal faiziyle birlikte iadesine hükmedilmesi istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Davacının alımlarının büyük bir kısmını yaptığı firmalar hakkında sahte fatura düzenleme yönünde olumsuz tespitler bulunduğu, bu firmaların bazılarının sahte fatura düzenleme nedeniyle özel esaslar kapsamına alındığı, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca davacının iade taleplerinin riskli bulunduğunun bildirildiği, davacı şirketin ortağı ve temsilcisi olan şahsın tek başına ortağı olduğu diğer şirketler hakkında da incelemeye başlanıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının iade talebinin Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği uyarınca özel esaslar kapsamında sonuçlandırılmak istenmesinde ve düzenlenecek inceleme raporunun sonucuna göre yerine getirileceğine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti: İstinaf başvurusunun, usul ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılan Vergi Mahkemesi kararının kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Yeminli mali müşavirlik katma değer vergisi iade tasdik raporunun sunulmasına ve haklarında düzenlenmiş vergi inceleme raporu bulunmamasına karşın salt bazı alım yapılan firmalara ilişkin sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme şüphesi bulunduğundan bahisle iade taleplerinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu, her ne kadar mahkeme kararının dayandığı gerekçelerden birinin de şirket ortağı ve temsilcisinin tek başına ortak olduğu şirketler hakkında incelemeye başlandığı hususu olmasına karşın henüz ortada bir vergi inceleme raporu bulunmadığı, mal aldıkları firmaların mal tedarik ettiği alt firmalar hakkında da düzenlenmiş bir vergi inceleme raporu düzenlenmediği ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacının yüklenilen katma değer vergisi listesinde yer alan şirketlerin mal alımı yaptığı şirketler hakkında olumsuz tespitler bulunduğu, yeminli mali müşavire iade talebine ilişkin tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yazı yazılmasına karşın eksikliklerin giderilemediği ve incelemeye sevk edildiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ERDEM CEMİL KARAVELİOĞLU'NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Üçüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE : MADDİ OLAY :

Davacı tarafından 28/02/2017 tarih ve 654 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporuyla, 2017 yılının Ocak döneminde gerçekleştirdiği ihracatlar nedeniyle yüklendiği ve indirim konusu yapamadığı tutarın nakden iadesinin talep edilmesi üzerine davalı idarenin 22/03/2017 tarihli yazısıyla, davacının mal aldığı firmaların mal tedarik ettiği mükellefler hakkında bazı tespitlere yer verildikten sonra konuya ilişkin izahat istendiği, yeminli mali müşavirin 27/03/2017 tarih 407 sayılı yazısıyla davacının mal aldığı firmaların mal tedarik ettiği firmalara ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunulduğu, davalı idarece, alt alışlarda yer alan olumsuzluklar bildirilmesine rağmen giderilemediğinden katma değer vergisi iadesi talebinin vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirileceğinden bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun, "İhracat İstisnası" başlıklı 11. maddesinde, ihracat teslimlerinin vergiden istisna olduğu düzenlenmiş; aynı Kanun'un 32. maddesinde, Kanunun 11, 13, 14 ve 15. maddeleri ile 17. maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava konusu işlem, davacının mal aldığı bazı mükelleflerin mal tedarik ettiği firmalar hakkındaki olumsuzlukların yeminli mali müşavirce verilen cevap yazısıyla giderilememesi sebebiyle iade talebinin inceleme raporu sonucuna göre değerlendirileceğine ilişkin olup, davacının emtia aldığı mükellefler hakkında gerçek bir emtia teslimine dayanmayan belge düzenledikleri yolunda herhangi bir saptama bulunmadığı hususu göz önüne alındığında, iade isteminin reddi yolunda tesis edilen işlem hukuka uygun görülmemiş olup, aksi yöndeki gerekçeyle verilen Vergi Mahkemesi kararına yöneltilen istinaf başvurusunun reddine dair Vergi Dava Dairesi kararının bozulması gerekmiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

Temyiz isteminin kabulüne,

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesinin 09/04/2018 tarih ve E:2018/108, K:2018/375 sayılı kararının BOZULMASINA,

Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ilgili Vergi Dava Dairesine gönderilmesine,

Yargılama giderlerinin yeniden verilecek kararda karşılanması gerektiğine, 01/06/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE