2023 yılı engellilik indirimi tutarları

2023 yılı engellilik indirimi tutarları

2023 yılı engellilik indirimi tutarları

2023 yılı engellilik indirimi tutarları

2023 yılı engellilik indirimi tutarları

2023 yılı engellilik indirimi tutarları

Engellilik indirimi, Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesiyle düzenlenmiş olup, uygulanacak indirim tutarı yıllık olarak güncellenmektedir. 30/12/2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2023 yılında uygulanacak indirim tutarı belirlenmiştir.

Engellilik indiriminin yasal dayanağı olan Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesinde;

"Engellilik indirimi

Madde 31

Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

....

Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir" hükmü yer almaktadır.

Sözkonusu maddeye göre; çalışma gücünün %80'inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden birinci derece engelli, 60'ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden ikinci derece engelli, %40'ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır.

2023 yılında uygulanacak indirim tutarının belirlendiği 323 sıra nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3/d maddesinde;

" 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

- Birinci derece engelliler için 4.400 TL,

- İkinci derece engelliler için 2.600 TL,

- Üçüncü derece engelliler için 1.100 TL, " olarak tespit edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda 2023 yılında uygulanacak engellilik indirimi oranı ile geçmiş yıllara ait engellilik indirimi oranları yer almaktadır.

ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI

(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş olanlar)

4.400

2000

1.500

1400

1200

1000

900

900

880

800

II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60'ını kaybetmiş olanlar)

2.600

1.170

860

790

650

530

470

460

440

400

III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40'ını kaybetmiş olanlar)

1.100

500

380

350

290

240

210

210

200


Engellilik Vergi İndiriminden kimler faydalanabilir?

Kendisi, bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğu engelli olan işçi, memur ve serbest meslek erbabı ayrıca basit usule tabi mükellefler (sadece kendi adına) bu indirimden faydalanabilirler.

Engellilik Vergi İndiriminden kimler faydalanamaz?

Serbest bölgelerdeki iş yerlerinde çalışanlar, gemi adamları, diğer ücretli (kapıcılar v.b.) ile yurtdışında inşaatlarda çalışanların ücretlerinden vergi kesintisi yapılmadığı için vergi indirimi talep edilemez.

Engellilik Vergi İndirimi başvurusu için gerekli belgeler;

-Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp, kaşelenmiş yazı,

 

-İşe yeni başlayanlar için Sigorta Giriş Bildirgesi, eski çalışanlar için son aya ait Sigorta Bildirgesi (Hizmet dökümü),

-Sağlık Kurulu Raporu olanlar için raporun ”hastane veya noter tarafından aslı gibidir olarak onaylanmış sureti” veya “aslı”,

-Bakmakla yükümlü olunan kişiler adına başvuru için; bakmakla yükümlü olduğunu bildirir yazı,

Engelilik indiriminden faydalanmak isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/gib-engellilik-vergi-indirimi-basvuru-islemleri-4189 adresinden başvuru yapabilirler. E devlet üzerinden ise internet vergi dairesine yönlendirme yapılmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022, 17:57
YORUM EKLE