2022 yılı KDV tevkifat oranları

2022 Yılı KDV tevkifat oranları, KDV tevkifatına giren işlemlerin sınırı, KDV Kısmi Tevkifat, tevkifat 2022 yılı oranlar, kdv tevkifat oran 2022 tablo

2022 yılı KDV tevkifat oranları

2022 Yılı KDV tevkifat oranları, KDV tevkifatına giren işlemlerin sınırı, KDV Kısmi Tevkifat, tevkifat 2022 yılı oranlar, kdv tevkifat oran 2022 tablo

2022 yılı KDV tevkifat oranları

2022 yılı KDV tevkifat oranları

2022 Yılında ödemelerden yapılacak KDV tevkifatı oranlarının yer aldığı tablo aşağıda yer almaktadır. Kısmi tevkifata giren işlemin sınırı 2.000 TL'yi aştığı takdirde tevkifat yapılacaktır. Bu tutarı aşmayan ödemeler için tevkifat yapılmayacaktır. 2.000 TL'lik tutar KDV dahil tutardır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

İşlemin Türü

Tevkifat Yapacak Olanlar

Güncel Kısmi Tevkifat Oranı

2/10 Ekim 2017 Tarihinden İtibaren

1 Nisan 2020 Tarihinden İtibaren

1 Mart 2021 tarihinden itibaren

Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

Not: Belirlenmiş alıcılar ile kimin kastedildiği aşağıda açıklanmıştır.

3/10

4/10

KDV dahil olarak hesaplanan tutarı 5 milyon ve üzeri yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri

KDV Mükellefleri

4/10

Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler

*Belirlenmiş Alıcılar

9/10

9/10

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım Hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

5/10

7/10

Otomasyon sisteminin ve bilgisayarların kullanımında gerekli olan işletim sistemi yazılımlarına ilişkin olarak verilen değişiklik, sorun giderme, yenileme, bakım, güncelleme v.b. hizmetler

*Belirlenmiş Alıcılar

5/10

7/10

Yemek servis ve organizasyon hizmetleri

*Belirlenmiş Alıcılar

5/10

İşgücü temin hizmetleri (Özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil)

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

Yapı denetim hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

7/10

Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri

KDV Mükellefleri

9/10

Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

7/10

9/10

Servis taşımacılığı hizmeti

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

----

Taşımacılık hizmetleri- Yük taşımacılığı

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

2/10

Taşımacılık hizmetleri- Servis taşımacılığı

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

Diğer Hizmetler**

Belirtilen Mükellef

5/10

Her türlü baskı ve basım hizmetleri

Belirlenmiş Alıcılar

5/10

7/10

Ticari Reklam Hizmetleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

3/10

Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

7/10

Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı teslimi hariç

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

7/10

Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde)

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

7/10

Pamuk,Tiftik,yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

9/10

Ağaç ve orman ürünleri teslimi

KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar

5/10

Diğer Teslimler

DMO

2/10

*Belirlenmiş alıcılar ile kimlerin kastedildiği 117 seri nolu KDV Genel Tebliği'nde şu şekilde tanımlanmıştır.

"3.1. KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR

3.1.1. Tebliğin (3.2.) ve (3.3.) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.

Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır.

3.1.2. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapacaklar, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

-Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri,

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

**5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifaları

YORUM EKLE