2022 yılı KDV tevkifat oranları

2022 Yılı KDV tevkifat oranları, KDV tevkifatına giren işlemlerin sınırı, KDV Kısmi Tevkifat, tevkifat 2022 yılı oranlar, kdv tevkifat oran 2022 tablo

2022 yılı KDV tevkifat oranları

2022 Yılı KDV tevkifat oranları, KDV tevkifatına giren işlemlerin sınırı, KDV Kısmi Tevkifat, tevkifat 2022 yılı oranlar, kdv tevkifat oran 2022 tablo

2022 yılı KDV tevkifat oranları

2022 yılı KDV tevkifat oranları

2022 Yılında ödemelerden yapılacak KDV tevkifatı oranlarının yer aldığı tablo aşağıda yer almaktadır. Kısmi tevkifata giren işlemin sınırı 2.000 TL'yi aştığı takdirde tevkifat yapılacaktır. Bu tutarı aşmayan ödemeler için tevkifat yapılmayacaktır. 2.000 TL'lik tutar KDV dahil tutardır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

KODU   ADI                                                                                                                                                                                  ORAN    1 MART 2021 ÖNCESİ ORAN

601         Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri                                                 4/10       3/10

602         Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler                                                                                             9/10       9/10

603         Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri                                                                     7/10       5/10

604         Yemek servis hizmeti                                                                                                                                                           5/10       5/10

605         Organizasyon hizmeti                                                                                                                                                         5/10       5/10

606         İşgücü temin hizmetleri                                                                                                                                                       9/10       9/10

607         Özel güvenlik hizmeti                                                                                                                                                          9/10       9/10

608         Yapı denetim hizmetleri                                                                                                                                                        9/10       9/10

609         Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri                7/10       5/10

610         Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri                                                                                              9/10       9/10

611         Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri                                                                                  9/10       9/10

612         Temizlik hizmeti                                                                                                                                                                      9/10       7/10

613         Çevre ve bahçe bakım hizmetleri                                                                                                                                          9/10       7/10

614         Servis taşımacılığı hizmeti                                                                                                                                                      5/10       5/10

615         Her türlü baskı ve basım hizmetleri                                                                                                                                        7/10       5/10

616         5018 sayılı kanuna ekli cetvellerdeki idare, kurum ve kuruşlara yapılan diğer hizmetler                                                       5/10       5/10

617         Hurda metalden elde edilen külçe teslimleri                                                                                                                          7/10       5/10

618         Hurda metalden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçe teslimleri                                                             7/10       5/10

619         Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi                                                                                                                        7/10       5/10

620         İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimi                                                                                                                      7/10       5/10

621         Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi                                           9/10       9/10

622         Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri                                                                                                    9/10       9/10

623         Ağaç ve orman ürünleri teslimi                                                                                                                                                5/10       5/10

624         Yük taşımacılığı hizmeti                                                                                                                                                           2/10      

625         Ticari reklam hizmetleri                                                                                                                                                            3/10      

626         Diğer teslimler                                                                                                                                                                          2/10      

627         Demir-Çelik ürünlerinin teslimi                                                                                                                                                 4/10      

801         Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri                                                     10/10   

802         Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler                                                                                                10/10   

803         Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri                                                                     10/10   

804         Yemek Servis Hizmeti                                                                                                                                                               10/10   

805         Organizasyon Hizmeti                                                                                                                                                               10/10   

806         İşgücü Temin Hizmetleri                                                                                                                                                              10/10   

807         Özel Güvenlik Hizmeti                                                                                                                                                                 10/10   

808         Yapı Denetim Hizmetleri                                                                                                                                                             10/10   

809         Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri           10/10    

810         Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/ Götürme Hizmetleri                                                                                               10/10   

811         Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri                                                                                 10/10   

812         Temizlik Hizmeti                                                                                                                                                                           10/10   

813         Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri                                                                                                                                                10/10   

814         Servis Taşımacılığı Hizmeti                                                                                                                                                          10/10   

815         Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri                                                                                                                                          10/10   

816         Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri                                                                                                                             10/10    

817         Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi                               10/10   

818         Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi                                                                                                             10/10   

819         İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Teslimi                                                                                                                        10/10    

820         Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi                                         10/10   

821         Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimleri                                                                                                   10/10   

822         Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi                                                                                                                                                10/10   

823         Yük Taşımacılığı Hizmeti                                                                                                                                                            10/10   

824         Ticari Reklam Hizmetleri                                                                                                                                                              10/10   

825         Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi                                                                                                                                                    10/10   

*Belirlenmiş alıcılar ile kimlerin kastedildiği 117 seri nolu KDV Genel Tebliği'nde şu şekilde tanımlanmıştır.

"3.1. KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR

3.1.1. Tebliğin (3.2.) ve (3.3.) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.

Kısmi tevkifat uygulanacak işlemler, söz konusu bölümlerde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından kısmi tevkifat yapılmayacaktır.

3.1.2. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapacaklar, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler,

-Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri,

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

**5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifaları

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, 09:14
YORUM EKLE