Vakıf üniversitesi mütevelli heyet başkanı hakkında genel esaslara göre soruşturma yapılması

Vakıf üniversitesi mütevelli heyet başkanının Üniversite personeli olmadığı, bu kişiye bir suç isnat edildiğinde anılan suçun genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/1041

Karar No : 2021/1071

K A R A R

Şüpheliler :

. - Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü

. - Aynı Üniversitede Rektör Yardımcısı

. - Aynı Üniversitede Mütevelli Heyet Başkanı

. - Aynı Üniversitede Genel Sekreter

Suçları : Gazi Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan .'i mevzuata aykırı ve izinsiz olarak Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Rektör danışmanı unvanıyla görevlendirmek ve adı geçene herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın ödeme yapmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

Suç Tarihi : 2011-2015 Yılları.

İncelenen Karar : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 20.1.2021 tarih ve 2021/13 sayılı lüzum-u muhakeme kararı.

Birinci Daire

Karara İtiraz Edenler : Haklarında lüzum-u muhakeme karar verilen ... vekili Av. ... ve ... vekili Av. ...

Karara İtiraz Etmeyenler : Haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilen . ve .

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.5.2021 tarih ve 31671 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Emir Dalkıran'ın açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği görüşülüp düşünüldü :

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı şüpheli . hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, adı geçen şüphelinin itirazının reddiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 20.1.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararının; atılı suçtan .'ın lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmının onanmasına, şüphelinin eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 257’nci maddesi uyarınca yargılanmasına, yargılamanın Ankara Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına oyçokluğuyla,

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinin ceza soruşturması usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde soruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı hükme bağlandığından, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan ve 2547 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinde sayılan Üniversite personeli arasında bulunmayan . hakkında 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı, men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınamayacağı, bu kişi hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Birinci Daire

Açıklanan nedenlerle, adı geçen şüphelinin itirazının kabulüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 20.1.2021 tarih ve 2021 /13 sayılı kararının; atılı suçtan . .'ın lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmının bozulmasına, dosyanın, atılı suçtan hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen . ile haklarında lüzum-u muhakeme karar verildiği halde bu dosyada itirazları bulunmayan ve haklarında verilen lüzum-u muhakeme kararları kesinleşen . ve . ile atılı suçtan hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması gereken . yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edenlerin vekillerine gönderilmesine 1.7.2021 tarihinde . yönünden oyçokluğuyla, . yönünden oybirliğiyle karar verildi.

KARŞI OY

.'a isnat edilen suçla ilgili olarak, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olan .'in aynı dönemde Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Rektör danışmanı sıfatıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli çalışmalarda görevlendirilmiş olması nedeniyle başkaca bir tespit olmaksızın Üniversitenin zarara uğradığından söz edilemeyeceği, nitekim Türk Hava Kurumu Üniversitesi adı geçene herhangi bir çalışmada bulunmadığı halde ödeme yapıldığı yolunda bir tespitin de bulunmadığı, başka bir Üniversitede görev yapmakta olan bir araştırma görevlisine sözleşme ilişkisi kurulmaksızın ücret karşılığı görev verilmesinden ibaret olan eylemin Türk Ceza Kanununa göre görevlendiren ilgililer açısından suç oluşturmadığı, kaldı ki, bu görevlendirmeden ötürü . hakkında yürütülen ceza soruşturması sonucunda Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulca verilen 16.12.2016 tarihli lüzum-u muhakeme kararının Dairemizin 22.3.2017 tarih ve E:2017/172, K:2017 sayılı kararıyla bozularak adı geçen hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, bu nedenle atılı suçla ilgili mevcut delillerin, . hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazın kabulüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 20.1.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararının; atılı suçtan .'ın lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmının bozulması, atılı suçtan adı geçenin men-i muhakemesine karar verilmesi gerektiği oyuyla . yönünden çoğunluk kararına katılmıyoruz.