Tutuklanan memurun işe gelmemesi mazeretsiz işe gelmeme kabul edilebilir mi?

Memurun görevden çekilmiş sayılması için izinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın en az on gün süreyle göreve gelmeme halinin usulüne uygun olarak düzenlenmiş tutanaklarla tespit edilmiş olması gerektiği, ilgilinin göreve gelmediği iddia edilen dönem içerisindecezaevinde tutuklu bulunduğu, bu durumun kabul edilebilir bir mazeret olarak değerlendirilmesi gerektiği hakkında

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/680 E. , 2021/2262 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/680
Karar No : 2021/2262

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNANLAR :
1-(DAVACI) : …'i temsilen Vasisi ...
2-(DAVALI) : .. Valiliği
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi Mal Müdürlüğünde mal müdürü vekili olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çekilmiş sayılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı sosyal ve özlük haklarının iadesine, dava tarihine kadar ve dava devam etmekteyken ödenmeyen maaşlarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve hesabından alınan 13.139,00- TL'nin tarafına iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu? Polis memurunun yetkisiz GBT sorgulaması suç mu?


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; memurun görevden çekilmiş sayılması için izinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın en az on gün süreyle göreve gelmeme halinin usulüne uygun olarak düzenlenmiş tutanaklarla tespit edilmiş olması gerektiği, davacının göreve gelmediği iddia edilen dönem içerisinde Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunduğu, bu durumun kabul edilebilir bir mazeret olarak değerlendirilmesi gerektiği, tesis edilen işlemin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; dava dilekçesinde davacı tarafından, Devlet memurluğundan çekilmiş sayılmasına ilişkin 14/05/2018 tarihli işlemin iptaline, sosyal ve özlük haklarının iadesine, dava tarihine kadar ödenmeyen maaşının yasal faiziyle birlikte ödenmesine, ayrıca, dava süresince işleyecek maaşının da ödenmesine ve hesabından alınan 13.139,00-TL'nin tarafına iadesine karar verilmesi isteminde bulunulmasına karşın, İdare Mahkemesince, sadece davacının Devlet memurluğundan çekilmiş sayılmasına ilişkin 14/05/2018 tarihli işlemin iptali talebi hakkında karar verildiği, diğer talepleri hakkında herhangi bir karar verilmediği, öte yandan, davacının iadesine karar verilmesi talebinde bulunduğu 13.139,00-TL'nin dava konusu işlemden kaynaklı bir zarar olup olmadığı ve dava konusu işlemle bağının ne olduğunun dava dilekçesinde net olarak ortaya konulamadığı; bu durumda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 3. maddesine uygun olmayan dava dilekçesinin reddine karar verilmek suretiyle, iadesine karar verilmesi isteminde bulunulan 13.139,00-TL'nin dava konusu işlemle olan bağının ortaya konulmasının sağlanması, davanın usulüne uygun olarak yenilenmesi halinde ise, davacının tüm talepleri karşılanmak suretiyle karar verilmesi gerekmekte iken, davanın konusu net olarak ortaya konulmadan ve davacının tüm talepleri karşılanmaksızın eksik hüküm kurulmak suretiyle verilen kararda usul hükümlerine uyarlık görülmediği gerekçesiyle, istinaf başvurusunun kabulüne, istinaf istemine konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dava dosyasının Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

TARAFLARIN İDDİALARININ ÖZETİ :
Davacı tarafından; yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun olduğu ileri sürülerek, istinaf isteminin kabulüne ilişkin kararın bozulması talep edilmiştir.
Davalı idare tarafından; işlemin hukuka uygun olduğu, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

TARAFLARIN SAVUNMASININ ÖZETİ : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin, gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, taraflarca ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Tarafların temyiz istemlerinin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu işlemin iptali yolundaki … İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulüne ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına, adli yardım kararından dolayı ertelenmiş olan temyiz aşamasına ilişkin yargılama giderlerinin davacıdan tahsili için 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 339. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Mahkemesince müzekkere yazılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 22/04/2021 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim