Tıbbi laboratuvar bölümünden mezun olan ebe zam ve tazminat farkından faydalanabilir mi?

Devlet Hastanesinde ebe olarak görev yapan bir personel,  Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programını bitirmesi nedeniyle intibakının yapılarak, zam ve tazminatlarının önlisans düzeyinden ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Mecburi hizmet yükümlüsü kura çekmezse ne olur Mecburi hizmet yükümlüsü kura çekmezse ne olur

Davaya bakan İlk Derece Mahkemesi; zam ve özel hizmet tazminatı ödenecek sağlık personelinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olmaları, diğer bir anlatımla, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirmeleri gerektiği, ilgilinin bitirdiği Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunlarının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroya atanabilecekleri hususunda kuşku bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmetmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/3589 E. , 2021/6413 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/3589
Karar No : 2021/6413

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Bakanlığı
VEKİLLERİ : Birinci Hukuk Müşaviri Av. ...
Hukuk Müşaviri Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...'i temsilen, ...Sendikası
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem : ..........................................ili, ...Devlet Hastanesinde ebe olarak görev yapan davacı tarafından, .............................Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programını bitirmesi nedeniyle intibakının yapılarak, zam ve tazminatlarının önlisans düzeyinden ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ....................İdare Mahkemesince, zam ve özel hizmet tazminatı ödenecek sağlık personelinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olmaları, diğer bir anlatımla, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirmeleri gerektiği, davacının bitirdiği Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunlarının Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroya atanabilecekleri hususunda kuşku bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile tazminat isteminin kabulüne, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihinden (22/11/2012) itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Yükseköğretim Genel Kurulunun 10/02/2010 tarihli toplantısında, davacının bitirdiği Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programında görülen öğrenimin ebelik mesleği ve ebelik unvanı için mesleki bir üst öğrenim olmadığına karar verilmesi nedeniyle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesinde, belirlenen kanunlarda bulunan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, diğer mevzuatta "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yapılmış olan atıflar Sağlık Bakanlığına yapılmış sayılır." hükmüne yer verilmiş olduğundan, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yerine Sağlık Bakanlığı hasım mevkiine alınarak işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:
MADDİ OLAY :
Hatay ili, Reyhanlı Devlet Hastanesinde ebe olarak görev yapan davacı, Aksaray Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programından 04/09/2012 tarihinde mezun olmuştur.


Davacı tarafından 22/11/2012 tarihinde intibak işlemlerinin yapılması istemiyle başvurulması üzerine idarece 14/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kademe terfii yapılmıştır.


Öte yandan, ............................ İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin 26/12/2012 tarihli yazısıyla davacının mezuniyet belgesi değerlendirilmek üzere Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna gönderilmiş, Kurumun ...tarih ve ...sayılı yazısında ise, davacının bitirdiği bölümün mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan istenilmiştir.
Davalı idarenin ...tarih ve ...sayılı işlemiyle, davacının bitirdiği önlisans programının mesleki bir üst öğrenim olmadığı bildirilerek, zam ve tazminatlarının yeni öğrenim durumu (önlisans) düzeyinden ödenmesine ilişkin istem reddedilmiştir.


Bunun üzerine 31/01/2014 tarihinde bakılan dava açılmıştır.


İLGİLİ MEVZUAT:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesinde, ilgililerin haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabileceği, 60 gün içinde bir cevap verilmez ise isteğin reddedilmiş sayılacağı, 60 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri, 60 günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgilinin bu cevabı, istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebileceği, bu takdirde dava açma süresinin işlemeyeceği, ancak bekleme süresinin başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemeyeceği, dava açılmaması veya davanın süre yönünden reddi hallerinde, 60 günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilir ise, cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılabileceği kurala bağlanmıştır.


HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Yukarıda açıklandığı üzere, idarenin yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyerek hareketsiz kaldığı durumlarda, ilgililerin idareyi harekete geçirmek ve o konuda bir işlem tesis etmesini sağlamak amacıyla yapmış oldukları başvuruların, 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi kapsamında yapılmış başvurular olduğunun kabul edilerek dava süresinin buna göre belirlenmesi gerekmektedir.


Öte yandan, kamu personelinin, gerek görevde bulundukları sırada gerekse emekliye ayrılmış olmaları hallerinde, parasal ve özlük hakları yönünden her ay hukuki sonuç yaratan, diğer bir ifadeyle süregelen etkiler doğuran idari işlemlere karşı, ilgililerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi hükmü uyarınca, haklarında kanunların öngördüğü işlemlerin yapılması için her zaman idareye başvurabileceği ve isteklerinin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde anılan maddede öngörülen usule uygun olarak dava açılabileceğini kabul etmek gerekir.


Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından 22/11/2012 tarihinde başvurulması üzerine idarece 14/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kademe terfii işleminin yapıldığı; öte yandan, davalı idarenin ...tarih ve ...sayılı işlemiyle, davacının bitirdiği önlisans programının mesleki bir üst öğrenim olmadığı bildirilerek, zam ve tazminatlarının yeni öğrenim durumu (önlisans) düzeyinden ödenmesine ilişkin istemin reddedildiği, bunun üzerine bakılan davanın ise, 31/01/2014 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır.


Bu durumda, İdare Mahkemesince öncelikle 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca davanın süresinde olup olmadığı hususunun değerlendirilmesi gerekmekte olup, yapılacak değerlendirmeden sonra davanın esasının incelenerek, dava konusu işlemin iptali ile tazminat isteminin kabulüne karar verilmesi halinde ise, yoksun kalınan parasal hakların, dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin iptali ile tazminat isteminin kabulüne, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihinden (22/11/2012) itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolunda verilen kararda hukuka isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalının temyiz isteminin kabulüne,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile tazminat isteminin kabulü, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihinden (22/11/2012) itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki temyize konu ...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 08/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.