İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programının ATT'nin üst öğrenimi olduğu

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlık memuru (acil tıp teknisyeni) olarak görev yapan bir personel, İstanbul Üniversitesi, Teknik Bölümler Yüksekokulunun İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programını bitirmesi nedeniyle önlisans düzeyinden ödenen zam ve tazminatlarının lise düzeyine düşürülmesi yolundaki işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davayaı inceyelen ilk derece mahkememesi; Danıştay Onbirinci Dairesince verilen 09/04/2014 tarih ve E:2011/5684, K:2014/1628 sayılı kararın incelenmesinden; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15/02/2012 tarihli toplantısında, davacının bitirdiği İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programının, acil tıp teknisyenliği için mesleki bir üst öğrenim sayılmasına karar verildiğinin görüldüğünü, bu itibarla dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığını belirterek işlemin iptaline karar vermiştir.

Danıştaydan sözleşmeli sağlık personelinin tayini hakkında karar Danıştaydan sözleşmeli sağlık personelinin tayini hakkında karar

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/3734 E. , 2021/6760 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/3734
Karar No : 2021/6760

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Valiliği
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVACI) : ....'yi temsilen,
.... Sendikası
VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:.. sayılı kararının aleyhe olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: .. ili, ... ilçesi ... Numaralı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlık memuru (acil tıp teknisyeni) olarak görev yapan davacı tarafından, İstanbul Üniversitesi, Teknik Bölümler Yüksekokulunun İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programını bitirmesi nedeniyle önlisans düzeyinden ödenen zam ve tazminatlarının lise düzeyine düşürülmesi yolundaki işleme karşı yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile üst öğrenim için öngörülen zam ve tazminatlardan, kesilme tarihinden itibaren yararlandırılmasına karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, benzer bir uyuşmazlıkta Danıştay Onbirinci Dairesince verilen 09/04/2014 tarih ve E:2011/5684, K:2014/1628 sayılı kararın incelenmesinden; Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15/02/2012 tarihli toplantısında, davacının bitirdiği İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programının, acil tıp teknisyenliği için mesleki bir üst öğrenim sayılmasına karar verildiğinin görüldüğü, bu itibarla dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı; öte yandan, tazminat isteminin, 16/09/2015 tarihinde açılan davadan geriye doğru 120 günlük süre içerisinde kalan ilk uygulama tarihi olan 15/07/2015 tarihinden önceki kısmının, süre aşımı nedeniyle esasının incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali ile tazminat isteminin kısmen kabulüne, davacının üst öğrenimi için öngörülen zam ve tazminatların, 16/09/2015 tarihinde açılan davadan geriye doğru 120 günlük süre içerisinde kalan ilk uygulama tarihi olan 15/07/2015 tarihinden itibaren hesaplanarak davalı idarece davacıya ödenmesine, bu tarihten önceki kısma yönelik tazminat talebinin ise, süreaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programından mezun olanların tekniker unvanını almaları nedeniyle, Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personel yönünden mesleki bir üst öğrenim sayılmasına imkân bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı, belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : İsteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile tazminat isteminin kısmen kabulü, davacının üst öğrenimi için öngörülen zam ve tazminatların, 16/09/2015 tarihinde açılan davadan geriye doğru 120 günlük süre içerisinde kalan ilk uygulama tarihi olan 15/07/2015 tarihinden itibaren hesaplanarak davalı idarece davacıya ödenmesi, bu tarihten önceki kısma yönelik tazminat talebinin ise, süreaşımı nedeniyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyize konu kısımlarının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.