disiplin soruşturması esnasında soruşturmacı tarafından alınan ifade savunma yerine geçermi 

657 sayılı Kanun'un 130. maddesi kapsamında savunmasının istenilmediği, davacının soruşturma aşamasında verdiği ifadenin ise savunma olarak kabulüne hukuken olanak bulunmadığı, davacının usulüne uygun olarak savunmasının alınmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2020/3523 E.  ,  2020/3768 K.

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Adına … Sendikası

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde ... Müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanun'un 125/C-(a) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 07.09.2012 tarihli ve 279 sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 04.06.2018 tarihli ve E:2014/1804, K:2018/2451 sayılı bozma kararına uyularak; Olayda; 14.12.2017 tarihli, E:2014/1804 sayılı ara kararı ile davacının savunmasına ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesine karşın davalı idarece ara kararına cevaben gönderilen belgelerin arasında davacıdan savunma istenildiği ve savunmasının alındığına ilişkin belge bulunmadığı, başka bir kişiye ait savunma evraklarının gönderildiğinin görüldüğü, 27.03.2018 tarihli ara kararı ile davacıdan savunma alınıp alınmadığının sorulmasına, savunma alınmış ise söz konusu savunmanın ve savunma istem yazısının onaylı örneklerinin ikinci kez istenilmesine karşın idarece gönderilen belgeler arasında savunma istemi ve davacının savunmasına ilişkin her hangi bir evrakın bulumadığı, soruşturma aşamasında alınan 21.06.2012 tarihli ifade tutanağının gönderildiği anlaşıldığından bu durumda; davacının disiplin cezasına konu eylemi ve bu eylemin karşılığı disiplin cezası belirtilerek 657 sayılı Kanun'un 130. maddesi kapsamında savunmasının istenilmediği, davacının soruşturma aşamasında verdiği ifadenin ise savunma olarak kabulüne hukuken olanak bulunmadığı, davacının usulüne uygun olarak savunmasının alınmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, Davacı hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucuna göre tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık olmadığı, İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı idare tarafından, İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

Özel okulda görevli sözleşmeli öğretmene memuriyetten çıkarma cezası uygulanır mı? Özel okulda görevli sözleşmeli öğretmene memuriyetten çıkarma cezası uygulanır mı?

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Editör: TE Bilisim