Memur işlediği fiil birden fazla cezayı gerektirirse disiplin cezası nasıl verilir?

Memurun işlemiş olduğu fiil birden fazla disiplin cezası maddesini kapsıyorsa memura bir fiil için tek ceza verileceği verilecek olan bu cezanın en ağır ceza olarak uygulanması gerektiği yönündeki danıştay kararı yazımız ekindedir.

DANIŞTAY 10. DAİRE Esas No : 1984 / 399 Karar No : 1985 / 244 Karar Tarihi : 18.02.1985

Sahte "SGK borcu yoktur" belgesi verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçu mudur? Sahte "SGK borcu yoktur" belgesi verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçu mudur?

ÖZÜ : BİR EYLEMLE YASANIN ÇEŞİTLİ KURALLARININ ÇİĞNENMESİ DURUMUNDA, O KURALLARDAN EN AĞIR CEZAYI KAPSAYAN CEZANIN VERİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA

Dava, Emniyet Kadrosunda Komiser muavini olan davacıya bir eyleminden dolayı, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 6/5 maddesi uyarınca 4 ay kısa süreli durdurma cezası ile tüzüğün 7/2.maddesi uyarınca da 12 ay uzun süreli durdurma cezası verilmesi yolundaki İi Polis Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır. Dava ve işlem dosyasındaki belgelerin incelenmesinden, davacının hakkında disiplin soruşturması açılmasına ve ceza verilmesine neden olan astlarını ve aynı rütbedeki arkadaşlarını dövme eyleminin sabit olduğu anlaşılmaktadır. Davalı idare, davacının bu eylemini önce, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 7/2 maddesinde belirtilen "astlarını ve aynı rütbedeki arkadaşlarını dövmek" olarak nitelendirip, 12 ay uzun süreli durdurma cezası vermiş, aynı kararda bu eylemi ile davacının, aynı zamanda söz konusu tüzüğün 6.maddesinin 5. bendinde belirtilen "Hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak suçunu da işlediği gerekçesi ile 4 ay kısa süreli durdurma cezası ile de cezalandırılması yolunda karar almıştır.

Gerek uygulamada, gereke öğretide, işlediği bir eylem ile yasanın çeşitli kurallarını çiğneyen kimseye o kurallardan en ağır cezayı kapsayan cezanın verilmesi kabul edilmektedir. Bu durumda, davacıya birden fazla disiplin kuralını ihlal eden eylemi nedeniyle hem 4 ay kısa süreli durdurma, hem de 12 ay uzun süreli durdurma cezası verilmesine ilişkin işlemin 4 ay kısa süreli durdurma cezasına yönelik kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu edilen İl Polis Disiplin Kurulu kararının 4 ay kısa süreli durdurma cezası verilmesine ilişkin kısmının iptaline, aynı kararın 12 ay uzun süreli durdurma cezası verilmesine ilişkin kısmı ise yerinde görüldüğünden bu kısma ilişkin davanın reddine karar verildi.

Editör: TE Bilisim