Soruşturma konusu suçla ilgili şikayeti olmayan kişinin soruşturma sonucunda Yetkili Kurulca verilen men-i muhakeme kararına itiraz hakkı bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/1319

Karar No : 2021/1179

K A R A R

Şüpheli : ... - .........................................Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Suçu : Şikayetçi ...'nun başka bir hastanede beynin konuşma ve hareket merkezlerine yapışık tümör teşhisi konulan ve acilen ameliyat edilmesi gerektiği belirtilen eşi .'nun ameliyatı için 4.7.2019 tarihine randevu verildiği halde, çeşitli gerekçelerle iki kez ameliyatını erteleyerek tedavisini geciktirmek, ikametine uzak olan ...........................................Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olmasına neden olmak, bu gecikme nedeniyle beyninde hasar oluşmasına, hastalığının ilerlemesine ve sağlığının bozulmasına neden olmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

Suç Tarihi : 2019 Yılı ve devamı.

İncelenen Karar : ................................. Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 21.8.2020 tarihli men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi .'nun kayınpederi, eşi .'nun babası .

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine.

Danıştay Genel Sekreterliğinin 29.7.2021 tarihli ve E.780/3430 sayılı yazısı ekinde gönderilen .'un 9.3.2021 tarihli CİMER başvurusu ile yukarıda belirtilen Kurul kararı, Tetkik Hakimi Safiye Bircan'ın açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53’üncü maddesinin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında uygulanacak ceza soruşturması usulü düzenlenmiş, aynı bendin 8’inci alt bendinde, bu Kanunda yer almamış hususlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Adı geçen Kanunu Muvakkatı yürürlükten kaldırılan 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3’üncü maddesinde ise, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili merciler belirlenmiş, Kanunun 9’uncu maddesinde, yetkili mercii, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildireceği, soruşturma izni verilmesine lişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet Başsavcılığı veya şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği hükmü yer almıştır.

Belirtilen yasal düzenlemelere göre, 2547 sayılı Kanunun 53/cmaddesi hükmü gereğince yapılan ceza soruşturması sonucunda verilen men-i muhakeme kararlarına karşı sadece şikayetçinin dışında başka bir kişinin itiraz edebileceğine ilişkin anılan Kanunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi . 'nun ................................ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 22.1.2020 tarihli dilekçesinde, eşi ...'na altı ay kadar önce beyinde kitle teşhisi konulduğunu, 30.6.2019 tarihinde eşinin rahatsızlanması üzerine ................................................................ Hastanesi Acil Servisine başvurduğunu, icapçı hekim . tarafından Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisine yatışının yapıldığını, .'a eşinin beynindeki tümörün çok kritik bir yerde olduğunu, eğer ameliyatı yapamayacaksa başka bir hastaneye götürmek istediğini söylediğini, .'un ise kendisine, bu ameliyatın çok zor olduğunu, ancak ameliyatı yapacağını söylediğini, bunun üzerine .'a güvenerek başka bir hastaneye başvurmadıklarını, 4.7.2019 tarihine ameliyat randevusu verildiğini, söz konusu tarihte bazı tahlillerin eksik olduğu söylenerek ameliyatın bir gün ertelendiğini, Hastanede bazı malzemelerin eksik olduğunu söyleyerek medikal bir firmadan pahalı malzemeler aldırıldığını,

5.7.2019 tarihinde eşinin saçları kesilerek ameliyata hazırlandığını, ancak bazı tahlillerin eksik olduğunu söylenerek ameliyatın bir sonraki haftaya ertelendiğini, daha sonra aynı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi . tarafından kendilerine, .'un zor ameliyatları yapmadığını, yılda birkaç kez bel fıtığı-boyun fıtığı ameliyatı gibi basit ameliyat yapabildiğinin, beyin tümörü ameliyatı yapabilecek beceriye sahip olmadığının söylendiğini, başka hastanelerdeki Beyin ve Sinir Cerrahisi hekimlerinin ise, beynin konuşma ve hareket merkezlerine yapışık şekilde olan tümörün ameliyatının çok riskli olduğunu, beyin tümörleri konusunda yetkin ve bu ameliyatları sürekli yapan bir cerrah tarafından ameliyatın gerçekleştirilmesi gerektiğinin söylenildiği, .................................................Hastanesinde refakatçi olarak bulunurken bazı hastalar ve hasta yakınları tarafından kendisine .'un alkolik olduğunun, ellerinin titrediğinin söylenildiğini, daha sonra eşinin ....................................... Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildiğini, başarılı geçen ameliyat sonucunda konuşma ve hareket kabiliyetini kaybetmediğini, . 'un bir hafta boyunca kendilerini oyalayarak eşinin tedavisini geciktirdiğini, hastalığının son evresinde olan eşinin ameliyatı bir hafta daha erken yapılabilecekken, hastalığının ilerlemesi durdurulabilecekken bu imkanın kaçırıldığını, bu ameliyatı yapabilecek beceriye sahip olmayan . 'un ameliyat yapmaya karar vererek hastanın hayatını tehlikeye attığını, öğretim üyesi unvanıyla icapçı hekim, icapçı nöbetçi hekim, poliklinik hekimi olarak görev yapan adı geçenin sadece yılda birkaç kez basit ameliyatlar yaparak acil ameliyat olmayı bekleyen hastaları mağdur ettiğini, hakkında idari ve cezai işlem yapılmayarak bu kişinin korunduğunu, ikametgahları olan Saruhanlı'ya 50 km. uzaklıktaki ............................................. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastanın tedavisinin ve ameliyatının yapılması zorunda bırakarak kendilerinin maddi ve manevi kayıplara neden olunduğunu öne sürmesi üzerine iddialarla ilgili olarak Rektörlükçe soruşturma yaptırıldığı, Rektörlükçe konuyla ilgili olarak yaptırılan soruşturma sonucunda Yetkili Kurulun 21.8.2020 tarihli kararıyla şüpheli . 'un men-i muhakemesine karar verildiği, bu karara şikayetçi . tarafından itiraz edilmediği, ancak Yetkili Kurul kararının Yasa gereği kendiliğinden incelenerek Dairemizin 23.2.2021 tarih ve E:2021/347, K:2021/274 sayılı kararıyla eksik inceleme nedeniyle bozulduğu, kararımızda belirtilen eksiklikler giderilmek suretiyle yeniden soruşturma yapılması ve soruşturma sonucunda düzenlenecek fezleke üzerine Yetkili Kurul tarafından yeni bir karar verilmesi için dosyanın ........................................................Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine karar verildiği, bu dosyada ise, şikayetçi .'nun kayınpederi, eşi .'nun babası .'un 9.3.2021 tarihli CİMER başvurusuyla, adı geçenler adına itiraz ettiğini belirterek anılan Kurul kararına itiraz ettiği görülmüştür.

Ancak anılan mevzuat hükümleri uyarınca men-i muhakemeye ilişkin yetkili kurul kararlarına karşı sadece şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceğinin açık olduğu, itiraz edilen 21.8.2020 tarihli Yetkili Kurul kararının dayanağı ceza soruşturmasının şikayetçi . 'nun.............................................Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 22.1.2020 tarihli dilekçe üzerine başladığı, .'un ise olayla ilgili olarak şikayet dilekçesi olmadığı, bu nedenle adı geçenin şikayetçilere tanınan itiraz hakkından faydalanmasına imkan olmadığı, belirtilen sebeplerle şikayetçi sıfatını haiz olmayan . 'un Yetkili Kurul kararına itiraz hakkının bulunmadığı, bu nedenlerle . tarafından Dairemize hitaben yazılan 9.3.2021 tarihli CİMER başvurusuyla ilgili olarak Dairemizce yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı anlaşıldığından, bu dilekçedeki istemin incelenmeksizin reddine, kararın bir örneğinin adı geçene gönderilmesine 15.9.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.