SGK'dan 7417 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması ve 2023 Ocak Dönemi Katsayı Farklarına İlişkin Duyuru

2023 OCAK DÖNEMİ KATSAYI FARKLARINA İLİŞKİN DUYURU

7417 sayılı Kanunun 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 22 nci maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli ek gösterge cetvellerinde değişiklikler yapılarak kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları yeniden tespit edilmesi ile istisna durumlar hariç olmak üzere kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan yükseltilmiş olup ek gösterge rakamlarında yapılan değişiklikler 15.01.2023 tarihinden yürürlüğe girecektir.

 7417 sayılı Kanunun yürürlüğe gireceği 15.01.2023 tarihinde kamu görevlilerinin ek göstergeleri yükselme suretiyle artanların ilk aya ait artış farkının ve aynı miktarda kurum karşılığının hesap edilerek Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu tarihte ek gösterge değişikliği dışında derece, kademe ve kıdem aylığının değişmesi halinde bu da dahil edilerek bulunacak tutar arasındaki fark ise, %100 artış farkı olarak gönderilecektir.

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 16,48 oranında yapılan artışa göre belirlenen aylık katsayı ile 2023 Ocak ayı için ödenen maaşlara ait asıl mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi 15.01.2023-­25.01.2023 e-sigorta ortamında Kurumumuza gönderilmektedir.

Diğer taraftan 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 13,52 oranında ilave artış ile ilgili 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere kamu görevlilerin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı yeniden belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu personelinin aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin onsekizinci ve ondokuzuncu fıkraları ile belirlenmiş olup

-Kanuni düzenleme veya Bakanlar Kurulu Kararı ile enflasyon farkı veya başka ad altında geriye yönelik olarak yapılan ödemelere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlayarak 10 uncu günün sonuna kadar verilmesi halinde yasal süresi içerisinde verilmiş kabul edileceği,

-Kanuni düzenleme veya Bakanlar Kurulu kararı ile geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen aylık, ücret veya tahsisata ait olmak kaydıyla tahakkuk ettirilecek primlerinin ödeme gününü takip eden günden başlamak üzere 15 inci günün sonuna kadar ödenirse yasal süresi içerisinde ödenmiş kabul edileceği ve gecikme cezası ile gecikme zammı alınmayacağı,

hüküm altına alınmıştır

Bu nedenle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 38 nci madde uyarınca belirlenen katsayı ve taban aylık tutarına göre ödenecek maaş farklarına ilişkin olarak,

1)5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olarak göreve başlayan ve prime esas kazançları ve prim tutarları 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edilenlerin;

-1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplam yüzde 30 oranında yapılan artışa göre belirlenen aylık katsayı farkı için;

1.1.2023-14.1.2023    tarihleri arası 14 gün   üzere Aralık dönemine“Ek Mahiyette (Sadece Bir Dönem)” seçeneğinden “Katsayı Farkı Bildirimi (Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Kararı Gereği),

2023 Ocak Dönemi APHB Asıl mahiyette 16,48 oranına ilişkin katsayıya göre gönderildiğinden ilave yapılan 13,52 oranında ilave artışa ilişkin belirlenen aylık katsayı farkı ise;

- 15.01.2023-14.02.2023 tarihler arası Ocak dönemine , “Ek Mahiyette (Sadece Bir Dönem)” seçeneğinden “Katsayı Farkı Bildirimi (Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Kararı Gereği),

2)5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emekli kesenek ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca tespit olunanların yüzde 13,52 oranında ilave artışa ilişkin belirlenen aylık katsayı farkı;

a-)Aylıkları ayın 15 inde peşin veya çalıştıktan sonra ödenen sigortalılar için 15.01.2023-14.02.2023 tarihler arası Ocak dönemine “Ek Mahiyette (Sadece Bir Dönem)” seçeneğinden “Katsayı Farkı Bildirimi (Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Kararı Gereği),

b-)Aylıkları ayın 1 inde peşin veya çalıştıktan sonra ödenen sigortalılar için 01.01.2023-31.01.2023 tarihler arası Ocak dönemine “Ek Mahiyette (Sadece Bir Dönem)” seçeneğinden “Katsayı Farkı Bildirimi (Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Kararı Gereği),

ek bordro sebebi seçilmek suretiyle emekli keseneği, kurum karşılığı, malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, aylıksız izinli sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primleri, fiili hizmet süresi zammı karşılıkları ve prim farklarının Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu emekli keseneği ve kurum karşılığı ile prim tutarı farkları için ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek en geç maaş farklarının sigortalılara ödendiği tarihi takip eden günden başlayarak 10 uncu günün sonuna kadar internet ortamında Kurumumuza gönderilmesi ve muhteviyatı prim tutarlarının da 15 günün sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Kamu idarelerine ve ilgililere duyurulur.