Tıp Fakültesi Dekanlığına Görevlendirme Yapılan Hastane Başmüdürüne Döner Sermaye Ödenmesi

Tıp Fakültesi Dekanlığına Görevlendirme Yapılan Hastane Başmüdürüne Döner Sermaye Ödenmesi Tıp Fakültesinde geçici görevlendirilen hastane başmüdürüne

Tıp Fakültesi Dekanlığına Görevlendirme Yapılan Hastane Başmüdürüne Döner Sermaye Ödenmesi

Tıp Fakültesi Dekanlığına Görevlendirme Yapılan Hastane Başmüdürüne Döner Sermaye Ödenmesi Tıp Fakültesinde geçici görevlendirilen hastane başmüdürüne döner sermaye ödenmesinde mevzuata aykırılık olmadığına dair Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 25.10.2016 tarihli kararı

Tıp Fakültesi Dekanlığına Görevlendirme Yapılan Hastane Başmüdürüne Döner Sermaye Ödenmesi

Üniversitede Tıp Fakültesinde Görevlendirilen Hastane Baş Müdürü Döner Sermaye

Tıp Fakültesinde geçici görevlendirilen hastane başmüdürüne döner sermaye ödenmesinde mevzuata aykırılık olmadığına dair Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 25.10.2016 tarihli kararı

Kamu İdaresi TürüYüksek Öğretim Kurumları
Yılı2013
Dairesi2
Dosya No40066
Tutanak No42342
Tutanak Tarihi25.10.2016
Kararın KonusuPersonel Mevzuatı ile İlgili Kararlarİlgili Daire Kararı için tıklayın

Hastane başmüdürüne bir fakültede görevlendirme yapılmak suretiyle döner sermaye ödenmesi;

237 sayılı İlamın 8. maddesiyle; ... Fakültesi Dekanlığında görevlendirilmiş olan Hastane Başmüdürü …’a gelir getirici katkısı olmaksızın ek ödemede bulunulduğu gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

Sorumlu, temyiz dilekçesinde özetle; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 'Döner Sermaye’ başlıklı 58 inci maddesinin (c) fıkrasında açık bir şekilde … fakültesi çalışanlarına ek ödemenin yapılacağının ve bu ödemenin ne şekilde olacağının belirtilmekte olduğunu, dolayısıyla Üniversitenin … Fakültesinde görevlendirilen Hastane Başmüdürü …’a döner sermaye ek tazminatı ödenmesinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Döner Sermaye başlıklı 58 inci maddesinin (c) fıkrasına aykırı olmadığını, ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ‘Genel İlkeler’ başlıklı 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; “Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel ile diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki personele bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz" hükmünün yer almakta olduğunu, bilindiği üzere … Fakültesinin 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında yer alan bir birim olduğunu, anılan Yönetmeliğe göre de tıp fakültesinde hizmet veren bütün 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi personele ek ödemenin yapılabileceği gibi Üniversitenin … Fakültesinde görevlendirilen Hastane Başmüdürü Metin …'a ek ödeme yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığını, ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliğinin (Seri No: 18) 3 üncü maddesine göre de durumun böyle olduğunu, Hastane Başmüdürü …’ın Rektörlük Makamının atamasıyla Üniversitenin … Fakültesi bünyesinde usulüne uygun olarak görevlendirildiğini ve söz konusu personele kanunlar çerçevesinde ek ödeme yapıldığını, Sayıştay denetçi raporunda, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde fiilen çalışanlara ek ödeme yapılacağının savunulduğunu ve buna dayanılarak söz konusu personele ek ödeme yapılamayacağının belirtildiğini, ancak ne 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi (c) fıkrasında ne de yukarıdaki Tebliğde 657 sayılı personele ödenecek ek ödemede fiilen çalışma ibaresinin geçmediğini, bilindiği üzere tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanun kapsamında çalışan personel, hasta bakma veya bilimsel faaliyetlerde bulunamayacağından; sadece bu faaliyetlerin sunumunda yardımcı olduğundan; çalıştığı günlerde bu personele ek ödeme yapılmasının kanun ile hüküm altına alındığını, yine 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin e fıkrasında tıp fakültesi ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde çalışmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine % 600’e kadar döner sermaye ödenebileceğinin kaide altına alındığını, yani kanunda öğretim üyelerinden gelire katkısı olmayanlara dahi ek ödeme yapılmasının söz konusu edildiğini, eğer Hastane Başmüdürü …'a ek ödeme verilmeyecekse Türkiye’deki ve … Üniversitesi … Fakültesindeki 657 sayılı Kanuna tabi hiçbir personele ve gelir getirmeyen öğretim üyelerine ek ödeme yapılmamasının gerekmekte olduğunu, ayrıca aynı Tebliğin 6 ncı maddesinde doğrudan katkının tanımlandığını, dolayısıyla Hastane Başmüdürü …’ın izinli olduğu ve tatil günleri dışında … Fakültesinde çalıştığı dönemlerde döner sermaye gelirlerinden Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında ek ödeme almış olmasının kanuna aykırı bir yönünün bulunmadığını belirterek ilam maddesine ayrışık görüş bildiren üyelerinde ifade ettiği şekliyle tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğini dile getirmiştir.

Başsavcılık karşılamasında özetle; dilekçede; döner sermayeden yapılan ödemelerin üniversite personeline ilişkin mevzuata uygun olduğu, ödemelerde hukuka ve mevzuata aykırı bir cihet bulunmadığı belirtilerek, verilen tazmin hükmünün kaldırılmasının talep edildiği ifade edildikten sonra dilekçede ortaya konulanlar karşısında adı geçenin temyiz talebinin kabulü ile verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmiştir.

İşbu dosyayla duruşmalı temyiz talebinde bulunan sorumlu … adına Vekil Avukat …’a 10.10.2016 tarihinde duruşma günü bildirilmiş olmasına karşın duruşmaya katılmadığından (benzer şekilde; aynı ilam maddesi ile ilgili sorumluluğu bulunan ve kendi gündem sırasında görüşülen 40065 sayılı dosyayla duruşmalı temyiz talebinde bulunan sorumlu … da duruşmaya katılmamış olup), Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 369’uncu maddesi hükmü uyarınca dosya üzerinde ve gıyabında, gereği görüşüldü:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ‘Döner sermaye’ başlıklı 58 inci maddesinin c) fıkrasında:

“Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden, bu yerlerde;

1) Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ödenen tazminat dahil, makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının yüzde 800'ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 500'ünü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yüzde 600'ünü, araştırma görevlilerine ise yüzde 300'ünü, (1)

2) Diğer öğretim elemanlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel (…) (2) ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme matrahının; uzman tabipler için yüzde 600’ünü, hastaneler başmüdürü ve eczacılar için yüzde 250'sini, başhemşireler için yüzde 200'ünü, diğer öğretim elemanları ile diğer personel için yüzde 150'sini, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 200'ünü geçmeyecek şekilde aylık ek ödeme yapılır. Sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme matrahı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenir. Emsali bulunmayan sözleşmeli personelin ek ödeme matrahı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 25'ini geçemez.(Ek cümle: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Bu fıkra uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz. (1)(2)(3)

…”

Denilmekte olup, yapılacak ek ödemenin oranları ile bu ödemelerin esas ve usulleri; yükseköğretim kurumlarının hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin kadro ve görev unvanı, görev yeri, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin ‘Dağıtım esasları’ başlıklı 5 inci maddesinin (8) fıkrasında ise aynen:

“Yapılacak ek ödemede, tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan personele;

a) (Değişik:RG-8/7/2014-29054) Öğretim üye ve görevlileri ile uzman kadrosundaki uzman tabip diş tabiplerinin bireysel net katkı puanı = A + [(B1+B2+C) x KK]+D+E,

b) Araştırma görevlileri ile tabip ve diş tabiplerinin bireysel net katkı puanı =A+D+E,

c) Diğer personel bireysel net katkı puanı = A + E,

ç) Yapılacak ek ödeme miktarı= Dönem ek ödeme katsayısı x Bireysel net katkı puanı,

formülleri kullanılarak hesaplama yapılır.”

Denilerek ek ödeme hesaplama usulü belirlenmiş ve Yönetmelik eki 1 sayılı Cetvelde de hesaplamaya esas değerlerin hesabında kullanılacak olan ve “Hastane Başmüdürü” kadro/görev unvanı da içeren kadro/görev unvan katsayıları gösterilmiştir.

Bu bağlamda, ilamda adı geçen geçen kişinin kanunda açıkça belirtilen ve döner sermeye gelirinin elde edildiği birimler arasında yer alan “… Fakültesi” biriminde “Hastane Başmüdürü” olarak Rektörlük Oluru ile görevlendirilmiş olması hasebiyle; ilamın temel gerekçesini oluşturan Yönetmelik’in ‘Genel İlkeler’ başlıklı 4 üncü maddesindeki; “Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel ile diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki personele bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz.” hükmü kapsamında değerlendirme yapılmak suretiyle ek ödeme yapılamayacağından söz etmek mümkün görünmemektedir.

Diğer taraftan, 09.07.2005 tarih ve 25870 tarih ve 25870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (Maliye Bakanlığınca çıkarılan) 18 seri nolu Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel Tebliğinin 3 üncü maddesinde aynen:

“Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere, görevlendirildikleri birimlerin döner sermaye gelirlerinden döner sermaye payı ödenecek, kadrolarının bulunduğu birim dışındaki bir birimde usulüne uygun olarak görevlendirilmemiş olanlara, görevlendirildikleri birimde elde edilen döner sermaye gelirlerinden döner sermaye payı ödenmeyecektir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin elde edildiği birimlere yapılacak görevlendirilmelerde, görevlendirilecek personelin anılan birimlerin görev alanıyla ilgili olmaları, görevlendirmenin süresi, gerekliliği, yerindeliği ve kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması hususlarına özen gösterilecek ve asli görevlerini yürütürken sadece döner sermaye payı ödemesinden yararlandırılması amacıyla personel, döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerde görevlendirilmeyecektir.”

Denilmektedir.

Dolayısıyla, 2547 sayılı Kanunun rektörün görev ve yetkilerine ilişkin 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendine göre, rektörün, gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler verme yetkisi de bulunduğu göz önüne alındığında … Fakültesi Dekanlığı emrine … tarih ve … sayılı ve … tarih ve … sayılı Rektörlük Olurları ile 2’şer yıl (Hastane Başmüdürü olarak) yapılan görevlendirmelerde de yasal açıdan bir sorun bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, gerek kanun gerekse dağıtım esaslarını belirleyen ikincil mevzuat (yönetmelikler) hükümleri çerçevesinde ilgili kişiye döner sermayeden ek ödeme yapılmasında mevzuata aykırı bir husus yer almadığından; 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca 132 sayılı İlamın 8. maddesi ile verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün BOZULMASINA ve (tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğine yönelik) yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen yeni hüküm tesisi için dosyanın hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE; (Üyeler … ve …’in; Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ‘Genel İlkeler’ başlıklı 4 üncü maddesinde; Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel ile diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki personele bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamayacağı hüküm altına alınmış olup, olayın bu yönüyle; sadece bir görevlendirme yazısıyla … Fakültesi Dekanlığındaki hastane başmüdürü kadrosuna görevlendirme yapılan personele döner sermaye ödenmesi mevzuata uygun değildir.

Bu itibarla, ilamdaki tazmin hükmü yerinde olup, tasdiki gerekir.” şeklindeki ayrışık görüşlerine karşı) oy çokluğuyla,

Karar verildiği 25.10.2016 tarih ve 42342 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, 20:59
YORUM EKLE