SGK merkez müdürlüğü yapan kişi fatura incelemesi yaptığından dolayı fark tazminatı alabilir mi?

SGK merkez müdürlüğü yapan kişi fatura incelemesi yaptığından dolayı fark tazminatı alabilir mi?

SGK merkez müdürlüğü yapan kişi fatura incelemesi yaptığından dolayı fark tazminatı alabilir mi?

SGK merkez müdürlüğü yapan kişi fatura incelemesi yaptığından dolayı fark tazminatı alabilir mi?

SGK merkez müdürlüğü yapan kişi fatura incelemesi yaptığından dolayı fark tazminatı alabilir mi?

SGK merkez müdürlüğü yapan kişi fatura incelemesi yaptığından dolayı fark tazminatı alabilir mi?

Sosyal Güvenlik Merkezinde şef kadrosunda bulunmakta iken vekaleten merkez müdürlüğü görevini yapan ve görevde yükselme sınavı sonucunda merkez müdürü kadrosuna asaleten atanarak 14/01/2015 tarihinde bu görevine başlayan bir personel tarafından; 2011 yılı Aralık ayından itibaren fatura ve reçete inceleme komisyonunda fiilen görev yaptığından bahisle, Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Usul ve Esaslarının 8. maddesinden yararlandırılmak suretiyle, fark tazminatı ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun, merkez müdürü olarak göreve başladığı 14/01/2015 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısım yönünden reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkemesi;görevde yükselme sınavı sonucunda kadro unvanında yapılan değişikliğin isteğe bağlı bir değişiklik olduğu dikkate alındığında; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 11. maddesi uyarınca, 14/01/2015 tarihinden sonra davacıya fark tazminatı ödenmemesine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/6531 E. , 2021/6469 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/6531
Karar No : 2021/6469


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: … ili, … Sosyal Güvenlik Merkezinde şef kadrosunda bulunmakta iken vekaleten merkez müdürlüğü görevini yapan ve görevde yükselme sınavı sonucunda merkez müdürü kadrosuna asaleten atanarak 14/01/2015 tarihinde bu görevine başlayan davacı tarafından; 2011 yılı Aralık ayından itibaren fatura ve reçete inceleme komisyonunda fiilen görev yaptığından bahisle, Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Usul ve Esaslarının 8. maddesinden yararlandırılmak suretiyle, fark tazminatı ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun, merkez müdürü olarak göreve başladığı 14/01/2015 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısım yönünden reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; 11/10/2011 tarih ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 9. maddeyle Devlet memurlarına ek ödeme verilmesinin kurala bağlandığı; ayrıca 14/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun ek ödemeye ilişkin 28. maddesinde değişiklik yapıldığı; bu değişiklik sonrasında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 11. maddeyle de, 14/01/2012 tarihi itibarıyla 5502 sayılı Kanun'un 28. maddesine göre yapılan ek ödemenin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 9. maddesine göre yapılan ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki farkın, fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenmesinin öngörüldüğü; diğer taraftan, bulundukları kadro veya pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara ise fark tazminatı ödenmesine son verileceğinin kurala bağlandığı; uyuşmazlık konusu olayda, davacının başvurusu üzerine, davalı idare tarafından 2011/Aralık-2015/Ocak dönemi için ek ödemeden kaynaklanan fark tazminatının davacıya ödendiği, bununla birlikte, davacının merkez müdürü kadrosunda göreve başladığı 14/01/2015 tarihinden sonraki dönemde söz konusu ödemeden yararlandırılmadığı; buna göre, davacının görevde yükselme sınavı sonucunda kadro unvanında yapılan değişikliğin isteğe bağlı bir değişiklik olduğu dikkate alındığında; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 11. maddesi uyarınca, 14/01/2015 tarihinden sonra davacıya fark tazminatı ödenmemesine yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : … Sosyal Güvenlik Merkezinde fatura ve reçete inceleme komisyonunda 05/12/2011 tarihinden itibaren merkez müdür vekili olarak, 14/01/2015 tarihinden itibaren de asaleten merkez müdürü olarak görev yaptığı; 2011/Aralık-2015/Ocak dönemine ilişkin ek ödemeden kaynaklanan fark tazminatlarının davalı idarece ödendiği; bununla birlikte, vekâleten yürüttüğü göreve asaleten atandığından bahisle, 14/01/2015 tarihinden itibaren fark tazminatı ödemesinin yapılmadığı, görevde yükselme sınavı sonucunda yapılan atamanın, isteğe bağlı kadro değişikliği olarak değerlendirilmesinin hatalı olduğu; ayrıca sınav duyurusunda, yapılacak atamanın isteğe bağlı kadro değişikliği sayılacağı yönünde bir bilgilendirmeye yer verilmediği; normal çalışma saatleri dışında ayrı bir emek ve mesai harcamak suretiyle, fatura ve reçete inceleme komisyonundaki görevini yürüttüğü; asaleten merkez müdürü atanması nedeniyle, fark tazminatının kesilmesinin hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.


DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:… , K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.a

YORUM EKLE