SGK idari para cezası hakkında önemli karar

SGK idari para cezası hakkında önemli karar

SGK idari para cezası hakkında önemli karar

SGK idari para cezası hakkında önemli karar

SGK idari para cezası hakkında önemli karar

SGK idari para cezası hakkında önemli karar

Milli Eğitim Müdürlüğünce sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle verilen idari pra cezasının iptali istemiyle dava açılmıştır.

Davaya Bakan ilk derece mahkemes; Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan kamu görevlilerinin kadrolu pozisyona geçirilmesi üzerine, işten çıkış sigorta bildirgelerinin süresi içerisinde internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin (g) bendi uyarınca her bir sigortalı için ayrı hesaplanan ve sonrasında düzeltilerek 57.476,00 TL'ye düşürülen idari para cezasının ve bu cezaya yapılan itirazın reddine ilişkin itiraz komisyonu kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, davacı idare bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapmakta iken kadroya aktarılan öğretmenlerin 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine tabi iken kadroya geçirilmeleri üzerine 4/A maddesine tabi oldukları, 5510 sayılı Kanun'un 4/b maddesinde sayılan sigortalılardan olmadıkları anlaşılmış olup, davalı idarece yanlış madde tatbik edilmek suretiyle tesis edilen idari para cezasında ve itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, idari para cezasının işyeri ayrılış bildirgelerinin süresi içerisinde verilmemesi eyleminden kaynaklandığı açık olup, idarece sözleşmeli pozisyondan kadroya geçirilen kamu görevlilerinin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 25. maddesi kapsamında olduğu, davacı idarenin sözleşmeliden kadroya geçiş işlemini sonradan idareye bildirebileceği dikkate alındığında dava konusu idari para cezasının bu yönüyle de hukuka uygun bulunmadığı yönünde karar verdi.

T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE

Esas No: 2019/4769

Karar No: 2021/2895

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

.... Milli Eğitim Müdürlüğünce sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sırasında işten çıkış bildirgelerinin internet ortamı üzerinden süresinde gönderilmemesi nedeniyle 574.763,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin 25/04/2012 tarih ve 7.787.139 sayılı işlem ile bu işleme karşı yapılan itirazın reddine dair ... tarih ve . sayılı komisyon kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

.... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla;

.............................Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan kamu görevlilerinin kadrolu pozisyona geçirilmesi üzerine, işten çıkış sigorta bildirgelerinin süresi içerisinde internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin (g) bendi uyarınca her bir sigortalı için ayrı hesaplanan ve sonrasında düzeltilerek 57.476,00 TL'ye düşürülen idari para cezasının ve bu cezaya yapılan itirazın reddine ilişkin itiraz komisyonu kararının iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı, davacı idare bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapmakta iken kadroya aktarılan öğretmenlerin 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine tabi iken kadroya geçirilmeleri üzerine 4/A maddesine tabi oldukları, 5510 sayılı Kanun'un 4/b maddesinde sayılan sigortalılardan olmadıkları anlaşılmış olup, davalı idarece yanlış madde tatbik edilmek suretiyle tesis edilen idari para cezasında ve itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, idari para cezasının işyeri ayrılış bildirgelerinin süresi içerisinde verilmemesi eyleminden kaynaklandığı açık olup, idarece sözleşmeli pozisyondan kadroya geçirilen kamu görevlilerinin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 25. maddesi kapsamında olduğu, davacı idarenin sözleşmeliden kadroya geçiş işlemini sonradan idareye bildirebileceği dikkate alındığında dava konusu idari para cezasının bu yönüyle de hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin 57.476,00 TL'lik kısmının iptaline, davanın kalan 517.287,00 TL'lik kısmı hakkında ise konusu kalmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

TEMYİZ_EDENİN_İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, 657 sayılı Kanun'un 4. maddesinin (b) bendi kapsamında geçici olarak sözleşmeyle çalıştırılan personel ile (c) bendi kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik olarak çalıştırılan geçici personelin, Kanun'un 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayıldığı, dolayısıyla işten ayrılışlarının 4-a 'lılar gibi Kanunda belirlenen usul ve esaslara göre yapılması gerektiği ileri sürülmektedir

KARŞI_TARAFIN_SAVUNMASI: Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının iptale ilişkin kısmının onanması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Danıştay Başkanlık Kurulunun 07/03/2019 tarih ve 2019/24 sayılı kararıyla Danıştay Onbeşinci Dairesinin kapatılması üzerine Danıştay Onuncu Dairesine gönderilen dava dosyasında, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın iptale ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin kısmen iptali, kısmen karar verilmesine yer olmadığı yolundaki .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyize konu iptale ilişkin kısmının ONANMASINA,

3. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/05/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022, 14:05
YORUM EKLE