Memuriyette ön lisans bitirilmesinin emeklilik intibakında dikkate alınması gerektiği

Memuriyette ön lisans bitirilmesinin emeklilik intibakında dikkate alınması gerektiği

Memuriyette ön lisans bitirilmesinin emeklilik intibakında dikkate alınması gerektiği

Memuriyette ön lisans bitirilmesinin emeklilik intibakında dikkate alınması gerektiği

Memuriyette ön lisans bitirilmesinin emeklilik intibakında dikkate alınması gerektiği

Memuriyette ön lisans bitirilmesinin emeklilik intibakında dikkate alınması gerektiği

.............................Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulunun kararıyla, 1978-1979 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla diploma almasının uygunluğuna karar verilerek adına 20/06/1974 tarihli önlisans diploması düzenlenen davacının, memuriyette iken bir üst öğrenim olan önlisans programından mezun olması nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "(A) Ortak Hükümler" bölümünün 12. fıkrasının (d) bendi uyarınca bitirdiği üst öğrenimin, emeklilik intibakında dikkate alınması gerektiği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/6487 E. , 2021/7060 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/6487
Karar No : 2021/7060

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1- … A.Ş. Genel Müdürlüğü
VEKİLLERİ : Av. …, Av. …
2- … Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … A.Ş. … Şubesinde başkontrolör olarak görev yapmaktayken 05/09/1986 tarihinde lise mezunu olarak emekliye ayrılan davacı tarafından, bitirdiği üst öğrenim nedeniyle intibakının yapılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, Mahkemelerinin davanın reddi yolundaki kararının Danıştay Onikinci Dairesinin 05/12/2019 tarih ve E:2018/4998, K:2019/9763 sayılı kararıyla bozulması üzerine bozma kararına uyulmak suretiyle; … Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulunun … tarih ve … sayılı kararıyla, 1978-1979 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla diploma almasının uygunluğuna karar verilerek adına 20/06/1974 tarihli önlisans diploması düzenlenen davacının, memuriyette iken bir üst öğrenim olan önlisans programından mezun olması nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "(A) Ortak Hükümler" bölümünün 12. fıkrasının (d) bendi uyarınca bitirdiği üst öğrenimin, emeklilik intibakında dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDEN TARAFLARIN İDDİALARI :
1- … A.Ş. Genel Müdürlüğünün iddiası : Çalıştığı süre içerisinde önlisans diplomasını sunmayan davacının lise mezunu olarak emeklilik işlemlerinin tamamlanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda memuriyetten emekli olduktan sonra üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarının yapılmasına ilişkin düzenleme bulunmadığı ileri sürülmüştür.

2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının iddiası : Davacının sicil dosyasının tetkikinden, önlisans mezuniyetine ilişkin belgenin ibraz edilmediğinin anlaşıldığı, emekliye sevkinden önce almaya hak kazandığı diploma dikkate alınmak suretiyle intibak işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : İstemlerinin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçelerde ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarelerin temyiz istemlerinin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE