MEB Sene Sonu İşlemleri Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yıl sonu iş ve işlemlerine ilişkin yazısı

MEB Sene Sonu İşlemleri Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yıl sonu iş ve işlemlerine dair yazısı;

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 10230228-200-E.7514571                                                                                                                                  24.05.2017

Konu : Sene Sonu İş ve İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği.

İlköğretim kuramlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda gerek okul yöneticilerimizin ve gerekse de öğretmenlerimizin herhangi bir aksaklığa meydan vermeden görev alanları ile ilgili iş ve işlemleri zamanında ve titizlikle yapması önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere ilgi Yönetmelik'in 31 inci maddesinde öğrenci başarısının değerlendirilmesi düzenlenmiştir. Buna göre;

1-İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak,

a-)İstenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velisinin 08.06.2017 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı talebi üzerine ilkokul öğrenimleri süresince bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

b-)Kaynaştırma eğitimlerine devam eden ilkokul öğrencilerine, velisinin 08.06.2017 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı talebi Ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi'nin kararı doğrultusunda, bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

c-)e-Okul kayıtlarında aktif olup okula devamı sağlanamayan, e-Okul kayıtlarında pasif durumda bulunan, haftalık ders çizelgesindeki derslerin her birinden en az bir puan alamayan, birinci dönemde okula devam edip ikinci dönemde ilgi Yönetmeliğin 27 nci Maddesinin beşinci fıkrasında sayılan mazeretler ile aynı yönetmeliğin 32 nci Maddesinin dördüncü fıkrasına göre izinli sayılanlar dışında devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

2- Ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ise;

a-Şube öğretmenler kurulu toplantıları 05-08 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılarak kurullarda alınan kararlar e-Okul ŞÖK İşlemleri ekranına kaydedilecektir.

b-Özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45.00’dan az olan öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına şube öğretmenler kurulunca karar verilecektir

c-) Sürekli devamsız öğrenciler ile ŞÖK’e kalan bütün öğrencilerin durumları e-Okul ŞÖK İşlemleri ekranına işlenmesi sağlanacaktır.

ç-) Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile ilgi Yönetmelik' in 27 nci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen mazeretler ile 32/4 maddesinde belirtilen hususlar dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılacaktır.

d-)Seçmeli dersler dâhil tüm dersler puanla değerlendirilecektir. Her dersin özelliğine göre sınav, proje ve ders etkinliklerine katılım puanları e-Okul sistemine işlenecektir.

e-) Özellikle 8 inci sınıf öğrencilerinden, 6 ve 7 inci sınıf yıl sonu notları sisteme zamanında işlenmemiş ve denklik kaydı olmayanların, Merkezî Sistem Ortak Sınavları sonunda ortaöğretim kurumlarına yerleştirmelerinde mağdur olmamaları açısından, önceki öğretim yıllarına ait ağırlıklı yıl sonu puanları, "e-Okul/Kurum İşlemleri/Giriş Ekranı /Eski Dönem Ağırlıklı Not Ortalamaları" ekranından okul yönetimi tarafından girilecektir.

f-) "e-Okul/Kurum İşlemleri/ŞÖK Sınıf Tekrarına Kalanlar" ekranı, okul yönetimi tarafından günlük kontrol edilerek ŞÖK kararı alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

g-) Evde, hastanede eğitim alan öğrenciler ile kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin durumu, e-Okul öğrenci genel bilgileri ekranından okul yönetimi tarafından işaretlenecektir.

ğ-) İlgi Yönetmclik'in 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine “G” yazılacaktır. Sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından bu öğrencilerin ders hanelerine “G” yazılmayacaktır.

3-) İlgi Yönetmelik' in 21 inci maddesinde, ilkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenci başarısının 100 tam puan üzerinden değerlendirilmesi ve virgülden sonra dört basamak yürütülmesi hükmü yer aldığından, sınıf geçme defterleri bu hükme göre e-Okul sisteminde düzenlenmiş olup bu doğrultuda işlem yapılması hususuna gerekli hassasiyet gösterilecektir. Tüm sınıfların sınıf geçme defterleri incelenerek, sınıf geçen ve sınıf tekrarına kalan öğrencilerde varsa yanlışlıklar ders yılı sona ermeden düzeltilerek gerekli tüm işlemler tamamlanacaktır.

4-) İlgi Yönetmelik' in 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler, ders yılı sonunda "c-Okul/Öğrcnci Ayrılma İşlemleri" ekranından pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek, Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

5-) İlgi Yönetmelik' in 32 nci maddesinin 4 üncü fikrası kapsamında ortaokul/imam hatip ortaokullarında hafızlık eğitimi sebebiyle izinli sayılan öğrencilerin kayıtları aktifleştirilerek 02 Haziran 2017 tarihine kadar sınavları yapılacak/ve sınavlarda 45.00'ın altında puan alan öğrencilerin durumları, 05-08 Haziran 2017 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.

6-) Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimine dair olarak yayınlanmış olan 2016/5 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda, okul yönetimleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde “Mevsimlik Tarım İşçi Öğrencisi” geçici nakil sebebi ile gelen bu statüdeki öğrencilerin okula devam takip ve not girişlerini sağlayacaktır. Aynı genelgede ifade edilen “İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarını Takip Ekipleri” oluşturulacak ve Genelgenin 3 üncü maddesi hükümleri gcrcğincc işlemler yapılacaktır.

7-)İlgi Yönetmelik'in 18 inci maddesi uyarınca yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresleri, okul yönetimi tarafından yılsonuna kadar eksiksiz bir şekilde e-Okul Yönetim Bilgi Sistem'ine işlenmiş olacaktır. Okul idareleri tarafından yurt dışı adresleri tespit edilemeyen öğrenciler, il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilecek, öğrencilerin yurtdışı adresleri il-ilçe emniyet müdürlükleri aracılığıyla araştırılacaktır. Adresleri tespit edilen öğrenciler her ay periyodik olarak Bakanlığa bildirilecektir.

8-) İlgi Yönetmelik'in 86 ncı maddesi uyannea şube rehber öğretmenleri tarafından oluşturulmuş olan sınıf kitaplıkları kontrol edilerek'oğrencilerin okudukları kitap bilgileri eksiksiz bir şekilde c-Okul Yönetim Bilgi Sistcmi'nc işlenecektir.

9-) İlköğretim kurumlarında öğrenci davranış puanlarının verilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin ilgi Yönetmelik' in 29 ncu maddesinde; "İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puan Ölçütleri Ek-4'te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok İyi" şeklinde değerlendirilerek e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenecektir.

10-) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ndeki veriler, sadece Bakanlığımızca yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanıldığından il/ilçe ve okul yönetimleri tarafından üçüncü şahıslarla ve resmî/özel kurumlarla paylaşılmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

Bilgilerinizi, yukarıdaki açıklamalarla birlikte , ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif edilmiş olan görevlere ilişkin olarak gerekli bütün tedbirlerin alınmasını, aksaklığa meydan verilmeden zamanında yapılmasını rica ederim.

Dr. CemGENÇOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2019, 10:59
YORUM EKLE