Kısmi aylığı tam aylığa çevirme hakkında karar

Kısmi aylığı tam aylığa çevirme hakkında karar

Kısmi aylığı tam aylığa çevirme hakkında karar

Kısmi aylığı tam aylığa çevirme hakkında karar

Kısmi aylığı tam aylığa çevirme hakkında karar

Kısmi aylığı tam aylığa çevirme hakkında karar

Başvuru tarihi itibarıyla, 5434 sayılı Kanun’un 39. maddesinde yer alan 61 yaş ve 15 yıl hizmet koşuluna göre, davacının kısmi aylığının tam aylığa dönüştürülmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/5974

Karar No : 2020/4304

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

VEKİLİ : Av. ...

TARAF (DAVACI) : .

: Av., Av. .

İSTEMİN KONUSU : Ankara 15. İdare Mahkemesinin 24/03/2016 tarih ve E:2015/1089, K:2016/959 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem: Yurt dışı hizmetleri ile Emekli Sandığına tabi 1 yıl 3 ay 16 gün ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi 216 gün hizmetleri dikkate alınarak 01/04/2005 tarihinde kısmi aylık almaya başlayan davacı tarafından; 61 yaşını 15/03/2006 tarihinde doldurduğundan bahisle, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 39. maddesi kapsamında, yurt içi hizmet sürelerinin 15 yıla tamamlanması suretiyle, gerekli olan yurt dışı hizmet süresinin borçlandırılması ve kısmi aylığın tam aylığa çevrilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 10/03/2015 tarihli işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Ankara 15. İdare Mahkemesince; uyuşmazlığın çözümü açısından, davacının kısmi aylığının tam aylığa yükseltilmesi için borçlanması gereken hizmet süresinin tespitinde, tam aylık talebinde bulunduğu tarihteki yaşının mı, yoksa ilk aylığın (kısmi aylığın) bağlandığı tarihteki yaşının mı esas alınacağının belirlenmesinin gerektiği; 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'da, kısmî aylık bağlanmış olanların talep ettikleri takdirde borçlarını tamamen ödemeleri şartıyla kısmî aylıklarının tam aylığa çevrileceğinin belirtildiği ve kısmi aylık tam aylığa dönüştürülürken borçlanılacak hizmet süresinin tespitinde kısmi aylığın bağlandığı tarihteki hükümlerin uygulanacağı yolunda bir düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmış olup; bu durumda, başvuru tarihi itibarıyla, 5434 sayılı Kanun'un 39. maddesinde yer alan 61 yaş ve 15 yıl hizmet koşuluna göre, davacının kısmi aylığının tam aylığa dönüştürülmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, Mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : Hüseyin KUNDAK

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki Ankara 15. İdare Mahkemesinin 24/03/2016 tarih ve E:2015/1089, K:2016/959 sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 15/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022, 12:36
YORUM EKLE