Kamuda çalışan işçiler kılık kıyafet düzenlemesine tabi midir?

kamuda çalışan 4 d işçiler ve sürekli işçiler kılık kıyafet yönetmeliğine tabimidir

Kamuda çalışan işçiler kılık kıyafet düzenlemesine tabi midir?

kamuda çalışan 4 d işçiler ve sürekli işçiler kılık kıyafet yönetmeliğine tabimidir

Kamuda çalışan işçiler kılık kıyafet düzenlemesine tabi midir?

Kamuda çalışan 4d ve sürekli işçiler kıyafet yönetmeliğine dahil mi?

Kamuda çalışan memurlarla birlikte kamuda çalışan işçilerde kılık kıyafet yönetmeliğine tabidirler. Kılık Kıyafet yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere aykırı davranan kamu işçilerine memurlara öngörülen cezalar kıyasen işçilere uygulanmak zorundadır. Kılık Kıyafet yönetmeliğinin 2 . maddesinde yönetmeliğin kapsamı belirlenmiştir.

"Madde 2 – Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirakleri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar" hükmü gereğince kamu işçileri kılık kıyafet yönetmeliğine tabi olarak çalışmaktadırlar.

Kılık kıyafet yönetmeliğinin 13. maddesinde yer alan düzenlemeye göre işçiler ile yapılan toplu sözleşmelerine kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı hükümler konamaz.

Madde 13 – Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre düzenlenen Toplu İş Sözleşmelerine bu Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz. Toplu İş Sözleşmeleri halen yürürlükte olan kuruluşlar için (Sözleşmenin yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranan işçilere uygulanacak olan cezalara ilşkin düzenleme ise yönetmeliğin 16. maddesinde belirlenmiştir.

Cezai Hükümler Madde 16 – Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 sayılı Devlet memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır. İş Kanununa tabi işçilere de aynı derecedeki cezai hükümler uygulanır

YORUM EKLE