İşçinin Sözleşmeyi Fesh Etme Hakkı

İşçinin Sözleşmeyi Fesih Etme Hakkı İşçinin işverenle imzalamış olduğu iş sözleşmesini hangi nedenlerle fesih edebilir , işçi sözleşme fesih

İşçinin Sözleşmeyi Fesh Etme Hakkı

İşçinin Sözleşmeyi Fesih Etme Hakkı İşçinin işverenle imzalamış olduğu iş sözleşmesini hangi nedenlerle fesih edebilir , işçi sözleşme fesih hakkı

İşçinin Sözleşmeyi Fesh Etme Hakkı

İşçinin Sözleşmeyi Fesih Etme Hakkı 4857 sayılı kanun 24 madde 

İşçi hangi hallerde sözleşmesini fesih edebilir ?

İşçinin işverenle imzalamış olduğu iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkına ilişkin hükümler 4857 sayılı iş kanununun 24. maddesinde anlatılmıştır.İlgili maddeye göre Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce  veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I. İşçinin Sağlık sebepleri ile İş sözleşmesini Fesih Etmesi 


a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için
tehlikeli olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin
işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

II.İşçinin  Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri durumlarda İş Sözleşmesini Fesih Etmesi 


a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya  şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda
bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi
üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı
ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa,  yahut çalışma şartları uygulanmazsa.

III. İşçinin Zorlayıcı sebepler Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesih Etmesi 


İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa

İşçi imzalamış olduğu sözleşmeyi  feshedebilir.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2022, 22:35
YORUM EKLE