İş yeri dışında alkol kullanan işçinin sözleşme feshi

alkol veya uyuşturucu madde kullanan işçinin sözleşmesinin fesih edilmesi hakkında yargıtay kararı

İş yeri dışında alkol kullanan işçinin sözleşme feshi

alkol veya uyuşturucu madde kullanan işçinin sözleşmesinin fesih edilmesi hakkında yargıtay kararı

İş yeri dışında alkol kullanan işçinin sözleşme feshi

İş yeri dışında alkol kullanan işçinin sözleşme feshi 

4857 sayılı iş kanununda işverence işçinin sözleşmesinin hangi durumlarda fesih edilebileceği düzenleme altına alınmıştır. İlgili düzenlemelerden biriside işçinin alkollü içki kullanması , işyerine şarhoş gelmesi veya uyuşturucu madde kullanması halidir. İşçinin alkol alması fiilinden dolayı işçinin sözleşmesinin fesih edilebilmesi için işçinin içki alkol benzeri ürünleri işyerinde kullanmış olması veya işyerine sarhoş gelmesi gerekmektedir. İşçinin alkol alma fiilini iş yeri dışında gerçekleştirmesi durumunda işverence işçinin sözleşmesinin fesih edilmesinden söz edilmeyecektir.

Konuya ilişkin olarak iş kanununda aşağıda yer alan düzenleme yer almaktadır.

4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinin (d) alt bendinde düzenlenmiş olan “işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmek ya da işyerinde bu maddeleri kullanmak” hükmü gereğince haklı fesih yetkisini kullanabilecektir

Konuya ilişkin bir yargıtay kararında da işçinin işyeri dışında kullanmış olduğu alkol nedeniyle sözleşmesinin fesih edilemeyeceği yönünde karar verilmiştir.

Yargıtay’a göre, “davacı işçi yıllık izinde olduğu dönemde alkollü araç kullanmış olması nedeniyle ehliyetine altı ay süre ile el konulmuş olması gerekçe gösterilerek, davacının iş sözleşmesi feshedilmiştir. Davacı, ehliyetine el konulduğunu amirine bildirmiş, amirinin davacı ile ilgili olan bu olayı üst yetkililere iletmemiş olmasının sorumluluğu davacıya yükletilmesi mümkün değildir. Davacının altı aylık süre içerisinde amiri tarafından geri hizmetlerde çalıştırıldığı dikkate alındığında eylemin haklı sebep teşkil etmediği açıktır. Davalı işverene ait aracı kullanırken ve çalışması sırasında alkollü araç kullanması ve ehliyetinin alıkonulması söz konusu değildir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 84. maddesine göre  (şimdi 6331 m.28) işyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. Davacı işyerinde ve görevi sırasında alkol almadığı sabit olduğuna göre, davalının gerçekleştirdiği feshin haklı sebebe dayanmadığı, bu sebebin, olsa olsa geçerli neden oluşturduğu değerlendirilmelidir

 Y9HD.1.6.2015 T., E.2014/9729, K.2015/19032 

YORUM EKLE