Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 16/12/2021

Karar No: 2021/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karamamesi’nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 01/12/2021 tarihinde başladığı çalışmalarım 16/12/2021 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/1/2022- 31/12/2022 tarihleri arasında (166,80) yüzaltmışaltı lira seksen kuruş olarak tespitine oybirliğiyle,

İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmelİğİ'nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az Ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartlan ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

işte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretin*, 1/1/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında (166,80) yüzaltmışaltı lira seksen kuruş olarak belirlemiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespıt Komisyonunca belirlenen asgari ücret, Resmî Gazete'de yayılandı» tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

YORUM EKLE